Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsbrief Huisartsenkring Midden-Nederland
 
25 april 2019
Stand van zaken contractering Zilveren Kruis
LHV en InEen hebben Zilveren Kruis en ZN eind maart geïnformeerd over het ingewonnen juridisch advies m.b.t. het naleven van het hoofdlijnenakkoord waaruit blijkt dat een kort geding kansrijk is op het punt van indexatie. Daarbij is een laatste mogelijkheid geboden om op zeer korte termijn in overleg te gaan om een rechtsgang te voorkomen. Inmiddels hebben bestuurlijke overleggen plaatsgevonden met Zilveren Kruis. De besluitvorming daarover bevindt zich in een eindfase. Na deze besluitvorming verwachten we dat de gesprekken tussen het LHV 7 Kringen overlegteam met Zilveren Kruis geïntensiveerd worden hervat. We gaan samen met InEen en ZK in gesprek over toekomstbestendige huisartsenzorg (o.a. Woudschoten) en hoe dat structureel belegd kan worden (via groeiruimte uit het hoofdlijnenakkoord).

Er is doorlopend afstemming met VWS en de NZa o.a. over de ontwikkeling van de NZa-monitor die begin mei verwacht wordt. Deze monitor is bedoeld om zowel ontwikkelingen in het contracteerproces als naleving van inhoudelijke afspraken uit het bestuurlijk akkoord huisartsenzorg inzichtelijk te maken. Wij hopen dan ook dat velen van jullie de enquête hebben ingevuld.
Ontwikkelingen ANW-zorg Midden-Nederland

De ontwikkelingen in de ANW-zorg in onze regio vanuit Primair gaan momenteel snel:

Spoedpost huisartsen (huisartsenpost) Houten sluit. Inwoners gemeente Houten voor spoedconsulten vanaf 1 juli 2019 naar Nieuwegein.

Spoedpost huisartsen (huisartsenpost) Houten sluit. Inwoners gemeenten Bunnik en Wijk bij Duurstede voor spoedconsulten vanaf 1 juli 2019 in avond/weekend naar Zeist, in de nacht naar Utrecht.

Nachtelijke consulten spoedpost huisartsen (huisartsenpost) Zeist  m.i.v. 1 mei 2019 naar Stad Utrecht.

Naast de reguliere overleggen van de Kring met o.a. Primair en ROAZ over de acute (dag, nacht en weekend) zorg gaan we actief de komende tijd deze ontwikkelingen en/of knelpunten verder in kaart brengen en agenderen c.q. ondersteunen waar nodig. Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem contact op met het Kringbureau via secretariaatmn@lhv.nl

Uitvraag prioriteiten LHV 2020

Hartelijk dank voor jullie input! Voor het actualiseren van de landelijke LHV prioriteiten voor 2020 heeft het Kringbestuur Midden-Nederland daarmee de volgende prioriteiten aangeleverd:

•           ANW
•           Belangenbehartiging – Contractering.
•           Meer tijd voor de patiënt en verlichten werkdruk.
•           Tekorten huisartsen en arbeidsmarkt.
•           Belangenbehartiging - Implementatie afspraken en ambities landelijke akkoorden.
•           ICT
•           Bekostiging
•           Krachtenbundeling - Samenwerking InEen en regionaal.

Wagro-nieuws
Wet DBA: denk er nu al over na!
Zoals jullie uitgebreid hebben kunnen lezen in De Dokter van deze maand, is er rondom de positie van zzp-ers nieuwe wetgeving in de maak. Die wetgeving kan grote gevolgen hebben voor waarnemers. Begin april is er in Den Haag een gesprek geweest tussen LHV, FMS, KNMT en VvAA enerzijds en het Ministerie van VWS anderzijds. Dit gesprek heeft plaatsgevonden naar aanleiding van een brief waarin wij samen met voornoemde partijen onze zorgen hebben geuit over de gevolgen van deze nieuwe regelgeving. Deze brief was gericht aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), zij zijn initiatiefnemer van de wijziging van de regelgeving. Onze grootste zorg als LHV is dat de flexibele schil van huisartsenpraktijken in gevaar komt. Wanneer een huisarts in een praktijk bijvoorbeeld vanwege ziekte tijdelijk vervangen moet worden, moet inzet van een waarnemer uiteraard wél mogelijk blijven. En ook wanneer tijdelijk behoefte is aan extra capaciteit moet dit door waarnemers opgevangen kunnen worden. Wat dat betreft vervullen waarnemers een noodzakelijke smeeroliefunctie, en die moet zeker in stand blijven.
Lees verder »
Terugblik FTO 16 april
Het tweede FTO van dit jaar ging over de ziekte van Parkinson – een ziekte waar we in de toekomst steeds meer mee te maken zullen krijgen vanwege de vergrijzing. Goede afstemming van de zorg tussen de huisarts, specialist ouderengeneeskunde en neuroloog zal dus steeds belangrijker worden. Een belangrijk leerpunt was dat veel klachten zowel door de ziekte als door een bijwerking van de medicatie kunnen komen. Desalniettemin kan medicatie wel degelijk tot verbetering van veel klachten leiden, ook al heeft medicatie uiteindelijk geen invloed op het ziektebeloop. Een handige tip was de Consultkaart “Beginnende ziekte van Parkinson”. Deze geeft een mooi overzicht van de farmacologische behandelmogelijkheden. Tot slot was nog een praktische tip: vraag bij onvoldoende effect van medicatie naar het eetgedrag van de patiënt. Eiwitrijk voedsel zorgt namelijk voor slechtere opname van de medicatie, dus als hier niet goed op wordt gelet, kan dit een oorzaak zijn!

Onze eerstvolgende nascholing is weer een WAGRO café, noteer alvast de datum: woensdag 15 mei in Locatie 78 in Bunnik. Het onderwerp is anale klachten. Meer info volgt!
Agenda
08 MEI 2019  
Nieuwe huisvesting Utrecht
16 MEI 2019  
Waarnemersdag Zwolle 2019 Zwolle
16 MEI 2019  
Uw patiënten- en financiële administratie op orde Module II Hoofddorp
20 MEI 2019  
Praktijkstart Utrecht
28 MEI 2019  
Vaardighedendag 28 mei 2019 Utrecht
 
LHV-Huisartsenkring Midden-Nederland
085 - 04 80 045  |  huisartsenkringmiddennederland@lhv.nl  |  middennederland.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0067, u ontvangt deze email op j.veenstra@lhv.nl