Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Inkoopbeleid diagnostiek en trombosezorg door VGZ in de regio
 
3 oktober 2019
Geachte mevrouw Tijssen,

LHV-Huisartsenkring Nijmegen e.o. heeft verontrustende reacties ontvangen van huisartsen die onlangs door VGZ over de uitkomsten van het inkoopbeleid diagnostiekaanbieders door VGZ zijn geïnformeerd. Huisartsen verwachten ongewenste effecten van dit beleid voor patiënten, voor huisartsgeneeskundige zorg en voor de zorgvuldig opgebouwde samenwerkingsrelaties in de regio. De voorlopige uitkomsten van het
offertetraject in onze regio (onderverdeeld in GHOR-regio’s) zijn als volgt:
  • Gelderland Zuid: CWZ is regievoerder. Ziekenhuis Rivierenland en INR Trombosedienst en Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn betrokken;
  • Brabant Noord: Jeroen Bosch Ziekenhuis is regievoerder. Stichting Diagnostisch centrum & trombosedienst ziekenhuis Bernhoven, Stichting Trombosedienst ’s-Hertogenbosch en CWZ zijn betrokken;
  • Limburg Noord: VieCuri is regievoerder. Coöperatie Cohesie UA, Meditta Diagnostiek BV en Laurentius Ziekenhuis Roermond zijn betrokken.

Met het Maasziekenhuis loopt een meerjarencontract die VGZ zal respecteren.
 
Overleggen in de regio nog gaande
Huisartsen zijn verbaasd over het feit dat in onze regio geen eerstelijnsdiagnostiekaanbieder als regievoerder is gecontracteerd. Inmiddels hebben wij gehoord dat VGZ in onze regio nog overleg voert met een diagnostiekaanbieder. Afgelopen vrijdag heeft Gaël Pennings, kringbestuurder een gesprek gehad met CWZ over het VGZ-beleid t.a.v. inkoop eerstelijnsdiagnostiek. Doel was een verkenning van elkaars standpunt en van de mogelijke gevolgen van dit beleid in onze regio. Huisartsenkring Nijmegen eo wil graag een minimaal gelijkblijvend kwaliteits- en dienstverleningsniveau in de regio. De gesprekken tussen het bestuur van huisartsenkring Nijmegen eo en CWZ worden voortgezet. Wij houden u hiervan op de hoogte.
 
De weerstand groeit
LHV en InEen vragen in een brief aan VGZ ​de garantie dat de continuïteit van diagnostiekzorg gewaarborgd is per 1-1-2020, met behoud van kwaliteit. Ook is aandacht gevraagd voor de administratieve belasting. Het inkoopbeleid zal onherroepelijk leiden tot een aanmerkelijke lastenverzwaring voor huisartsen. LHV en InEen vinden dat VGZ zelf verantwoordelijkheid is voor de informatievoorziening aan haar verzekerden, over waar ze voor diagnostiek terecht kunnen. Wij maken er dan ook bezwaar tegen als huisartsen hun kostbare tijd hieraan moeten besteden. Wanneer andere verzekeraars in de toekomst hier ook hun eigen beleid op gaan ontwikkelen met verschillende uitkomsten, zal de administratieve belasting voor huisartsen nog eens exponentieel toenemen. LHV en InEen willen van VGZ de garantie dat de administratieve lasten voor huisartsen niet toenemen als gevolg van dit beleid. Verder stellen wij dat het inkoopbeleid op het niveau van GHOR-regio’s de bestaande regionale afspraken over de eerstelijnsdiagnostiek doorkruist. Dit gaat in tegen de beweging die met het rapport Juiste zorg op de juiste plek en de Hoofdlijnenakkoorden is ingezet.
Inmiddels is een diagnostiekaanbieder een kort geding tegen VGZ gestart.
 
De brief van LHV en InEen treft u morgen eveneens in de landelijke nieuwsbrief aan.

Met vriendelijke groet,

Gaël Pennings
Bestuur LHV-Huisartsenkring Nijmegen e.o.

LHV-Huisartsenkring Nijmegen e.o.
024 - 64 56 088   |  secretariaat@huisartsenkringnijmegen.nl  |  nijmegen.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0064, u ontvangt deze email op c.tijssen@lhv.nl