Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsbrief Huisartsenkring Nijmegen e.o
 
13 november 2018
Nieuwe postcodes achterstandsgebieden vanaf 2019
Wat zijn gevolgen voor u en voor het Achterstandsfonds Nijmegen (SAN)


Herijking

Ingaande op 1 januari 2019 zijn aanpassingen doorgevoerd in de systematiek van achterstandsfinanciering.  De NZa heeft samen met een klankbordcommissie van LHV, InEen, VPH, ZN, VWS en de achterstandsfondsen het afgelopen jaar gekeken naar mogelijkheden tot verbeteringen van de herijkingssystematiek en daarmee het herijken van de achterstandspostcodes.
Hieronder kunt u lezen welke systematiek en criteria zijn gehanteerd, welke gevolgen dit heeft voor individuele huisartsen en achterstandsfondsen, in het bijzonder achterstandsfonds Nijmegen (SAN).

Systematiek
  • Het aantal achterstandspatiënten is uitgebreid naar 1,5 miljoen. De opslag op het inschrijftarief groeit mee met deze uitbreiding (totaal € 11,8 miljoen)
  • Door verfijning van de beschikbare data (CBS) is het mogelijk om achterstandspostcodes op postcodepositie 6 niveau vast te stellen
  • Het criterium omgevings-adressendichtheid wordt niet meer gebruikt

Gehanteerde criteria

  • Percentage inwoners met laag inkomen
  • Percentage niet-actieven
  • Percentage niet-Westerse allochtonen en MOE-landers (Midden- en Oost-Europeanen)


Gevolgen

Door de nieuwe systematiek zijn veel achterstandspostcodes niet langer geconcentreerd in steden, maar tevens verspreid over de regio. Bij de vorige herijking in 2012 waren er 42 gemeenten met achterstandspostcodes, nu zijn dat er 323. Voor de regio Nijmegen betekent dat, dat naast veel postcodes in Nijmegen  er ook postcodes (wijken, soms straten) bij komen in de volgende gemeenten:  Bergen (L), Berg en Dal, Beuningen, Boxmeer, Cuijk, Druten, Gennep, Grave, Heumen en Wijchen. (Zie de bijgevoegde lijst waarop u precies kunt zien om welke postcodes het gaat).

Gevolgen voor individuele huisartsen

Voor individuele praktijken/huisartsen betekent dit: voor patiënten die ingeschreven zijn in uw praktijk en woonachtig op zo’n postcode kunt u een hoger inschrijftarief declareren. Als het goed is integreert uw HIS deze gegevens automatisch.

Overgangsregeling voor huisartsenpraktijken

Huisartsenpraktijken die als gevolg van de herijking van de postcodelijst er sterk op achteruit gaan kunnen in aanmerking komen voor een overgangsregeling. Huisartsen kunnen zich melden bij de NZa via het algemene nummer of het algemene email-adres (088-7708770, info@nza.nl). De praktijk moet wel kunnen aantonen dat de herijking grote impact heeft op de bedrijfsvoering en dit niet op korte termijn kan worden omgebogen.  De overgangsregeling geldt voor één jaar.

Gevolgen voor achterstandsfonds  Nijmegen (SAN) in 2019
Alle nieuwe postcodes (gemeenten)  worden in 2019 ondergebracht bij de bestaande fondsen. Hiervoor worden de LHV kringregio’s gehanteerd. Dit is landelijk besloten.  [1]
Voor de regio Nijmegen betekent dit dat niet alleen huisartsen uit Nijmegen maar ook huisartsen uit de hiervoor genoemde gemeentes/wijken in 2019 een beroep kunnen doen op subsidiëring vanuit het achterstandsfonds voor projecten die bijdragen aan de ondersteuning van de huisartsen (-zorg) in achterstandswijken. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan activiteiten die bijdragen aan betere samenwerking in de wijk, maar ook aan deskundigheidsbevordering van praktijkmedewerkers en huisartsen op gebied van cultuursensitief werken. Binnenkort wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden en de manier waarop u een aanvraag kunt indienen. U kunt ook nu al contact met ons opnemen, als u een idee heeft!

Reminder: Voor huisartsen die in het verleden gebruik hebben gemaakt van SAN subsidies is van belang te weten dat vanaf 1-1-2019 GEEN praktijkgebonden budgetten meer zullen worden verstrekt.

Vergoeding tolkentelefoon blijft van kracht
De regeling voor vergoeding tolkentelefoon zoals die in deze regio bestaat en gefinancierd wordt vanuit de SAN blijft in 2019 ongewijzigd van kracht.

SAN bestuur zoekt versterking! 

De nieuwe mogelijkheden vragen om een enthousiast  bestuur. De bestuurstaak houdt onder andere in: meedenken over de inhoud van projecten en betrokken zijn bij landelijke discussies.
Het huidige bestuur ziet graag nieuwe bestuurders om een bijdrage te leveren aan de ondersteuning van de huisartsen in achterstandswijken. Als gevolg van de nieuwe postcodes komt meer budget ter beschikking, dus zijn er veel meer mogelijkheden voor relevante projecten!
Er zijn op korte termijn 2 vacatures omdat de huidige voorzitter, Nico Vlaar, zich niet langer beschikbaar stelt en er daarnaast behoefte is aan een bestuurslid die de rol als penningmeester op zich wil nemen.
Het bestuur wordt vanuit het bureau van de Huisartsenkring Nijmegen e.o. ondersteund.

Voor meer informatie, reacties, vragen: neem contact op met het SAN bestuur via Brigit Jansen  (b.jansen@huisartsenkringnijmegen.nl)

[1] De komende maanden worden op landelijk niveau gebruikt om met de achterstandsfondsen en stakeholders tot een nieuw voorstel voor de organisatie van de fondsen te komen.  Hiertoe is aan LHV en ZN gevraagd om in samenwerking met de fondsen een update van het beleidskader door te voeren. Dit oude beleidskader dateert uit 1996 en biedt onvoldoende antwoord op de vraag hoe de fondsen kunnen worden ingedeeld. Daarnaast is er onduidelijkheid of de criteria in de toekenning van projecten nog dezelfde actualiteit hebben als 20 jaar geleden.

LHV-Huisartsenkring Nijmegen e.o.
024 - 64 56 088   |  secretariaat@huisartsenkringnijmegen.nl  |  nijmegen.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: onbekend, u ontvangt deze email op b.jansen@huisartsenkringnijmegen.nl