Informatie van de Landelijke Huisartsen Vereniging Aan- en afmelden  -  Bekijk online
Nieuwsbrief Werkstroom 'Zorg Dichtbij'
 
15 september 2016
 
De werkstroom Zorg Dichtbij in een notendop
De werkstroom Zorg Dichtbij richt zich op de zorg dichtbij de burger. Dit is de eerstelijns zorg in samenhang met het sociale domein en de tweede lijn.
Deze werkstroom heeft als doelstelling om de ‘zorg dichtbij’ beschikbaar en betaalbaar te houden met minimaal gelijkblijvende en waar mogelijk toenemende kwaliteit van zorg.
 Om deze doelstelling te bereiken richt de werkstroom zich op twee overstijgende resultaten:
  • Verbeteren van de zorg door het maken van domeinoverstijgende afspraken met elkaar over specifieke patiëntengroepen (wie doet wat, wanneer, doorverwijzing, etc.)
  • Inrichten van regionale structuren, waar professionals elkaar kunnen vinden en met elkaar de beoogde kwaliteitsslag kunnen gaan maken 

Werkstroom Zorg Dichtbij versterkt door Pieter Paardekooper
Met ingang van september is Pieter Paardekooper betrokken bij de werkstroom Zorg Dichtbij. Pieter is sinds 1 juli 2016 in dienst van ROS Robuust als programmamanager. Tot 1 juli werkte hij als programmacoördinator Zorg en Wmo bij de gemeente Goes. Pieter zal zich de komende maanden vooral bezig houden met het tweede resultaat: regionale structuren en de vertaling van de afspraken voor specifieke patiëntengroepen naar de regio’s, en daarbij vooral aansluiten op wat er al is.

Werkgroepen selecteren inhoudelijke onderwerpen
Om het aanbod ‘vloeiend’ te organiseren, zijn afspraken nodig over alle domeinen heen (van gemeente tot en met zorgaanbieders).
Voor de vijf doelgroepen binnen deze werkstroom – Jeugd, mensen met een psychische beperking, Ouderen, Chronisch /langdurig zieken en mensen met een verstandelijke beperking – zijn multidisciplinaire werkgroepen ingericht, met als doel onderwerpen te selecteren waarvoor het nodig is deze afspraken met elkaar te gaan maken. Deze werkgroepen hebben begin september allemaal éé n of twee onderwerpen gekozen, waarmee ze willen starten. Deze onderwerpen worden binnenkort voorgelegd aan de Stuurgroep, waarna - na goedkeuring - kan worden gestart met de ontwikkeling.
In de volgende nieuwsbrief zullen deze onderwerpen nader worden toegelicht.
 
Inrichten regionale structuren, waar professionals elkaar kunnen vinden
Per regio wordt onderzocht hoe we een structuur in kunnen richten, waarin professionals elkaar kunnen gaan vinden. Dit kan een bestaand netwerk of gebouw zijn of wellicht is het zinvol iets nieuws op te zetten. We proberen daarin zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande initiatieven.
Pieter Paardekooper gaat de komende periode in gesprek met alle regio’s om te onderzoeken hoe de werkstroom bij een aanwezige regionale structuur aan zou kunnen sluiten of – indien deze er niet is – hoe een dergelijke structuur per regio kan worden vormgegeven.
 
Aansluiting werkstroom ICT en werkstroom Zorg Dichtbij
De werkstroom ICT richt zich primair op de digitale aansluiting en informatievoorziening tussen zorgaanbieders. De komende periode zal gezamenlijk worden onderzocht hoe de werkstroom ICT en de werkstroom Zorg Dichtbij elkaar zouden kunnen versterken.
Zoals u hierboven leest, komen er uit de verschillende werkgroepen onderwerpen naar voren. Gezamenlijk zal worden bekeken of de werkstroom ICT aan zou kunnen sluiten bij één van de inhoudelijke thema’s en deze met betrekking tot de (digitale) informatievoorziening zou kunnen faciliteren.
 
Vragen
Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen, dan kunt u contact opnamen met Ellen Struijcken, projectmanager, ellen.struijcken@operaconsultancy.nl / 06 – 12 96 92 30.
 
Huisartsenkring Zeeland
Bezoekadres
Pasteurlaan 9b
4901 DH Oosterhout
Contact
T 0162 - 408 200
F 0162 - 408 209
E huisartsenkringzeeland@lhv.nl
W zeeland.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 1, u ontvangt deze email op m.neefs@lhv.nl