Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuws Huisartsenkring Midden-Nederland
 
21 maart 2019
Aankondiging factuur contributie Kring Midden-Nederland 2019
Beste collega,

De contributie voor 2019 van Kring Midden-Nederland is vastgesteld door de Ledenraad op 4 december 2018. De contributie bedraagt € 270,- voor gevestigde huisartsen en € 135,- voor hidha’s, hid’s, waarnemers en freelancers. Het instaptarief à € 50,- voor net afgestudeerde huisartsen wordt gehandhaafd. Eind deze week ontvangt u digitaal de contributiefactuur voor 2019.

Verhoging contributie
Vanwege een vermogensoverschot in de afgelopen jaren was het totaal aan contributie-inkomsten lager dan de uitgaven. Dat was bewust beleid. Eind 2015 is aangekondigd om in een aantal stappen de contributies te verhogen zodat de reserves geleidelijk kunnen interen zonder al te abrupte bijstelling in de toekomst. Dat is mede van belang vanwege de landelijke harmonisatie van de Kring-bijdragen vanaf 2020 en de daarmee gepaarde beperkingen in flexibiliteit.

Wijze van inning contributie
Net als vorig jaar verstuurt de Kring Midden-Nederland de jaarlijkse contributiefactuur per e-mail. Met de link in de factuur kunt u online (via Ideal) betalen. Deze werkwijze biedt u meer betaalgemak en een dubbele betaling is niet meer mogelijk. Voor leden die via een automatische incasso betalen verandert er niets.

Meerjarenbeleidsplan 2018-2020 en jaarplan 2019
In september 2017 heeft de Kringledenraad het Meerjarenbeleidsplan 2018-2020 vastgesteld. U vindt dit op de kringwebsite > kringbeleid > meerjarenbeleidsplan. De prioriteiten voor 2019 zijn in de Ledenraad op 4 december 2018 vastgesteld. Wij zullen ons in 2019 maximaal inspannen om gezamenlijk onze voorgenomen doelen in Midden-Nederland te realiseren. Denk daarbij o.a. aan het overleg met Zilveren Kruis over de invulling van het hoofdlijnenakkoord via het huisartsencontract en voor Organisatie & Infrastructuur (O&I) samen met InEen. De bestuurlijke vertegenwoordiging in het regionaal orgaan acute zorg (ROAZ) en de verbindende rol bij de regionale implementatie van het landelijke programma OPEN.

Wij rekenen op uw contributiebijdrage zodat de Kring Midden-Nederland haar ambities kan blijven waarmaken in het belang van ons aller werk als huisarts.

Met vriendelijke groet,

Berthon Rikken en Cor Roubos
LHV-Huisartsenkring Midden-Nederland
085 - 04 80 045  |  huisartsenkringmiddennederland@lhv.nl  |  middennederland.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0067, u ontvangt deze email op j.veenstra@lhv.nl