Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsbrief Huisartsenkring Midden-Nederland
 
20 december 2018
Update overleg Zilveren Kruis en 7 LHV Kringen 20 december
Beste collega,
 
Na onze nieuwsflits van 30 november jl. hebben wij opnieuw onze vragen met Zilveren Kruis besproken over de passage in het hoofdlijnenakkoord over indexatie van alle tarieven en de wijze waarop Zilveren Kruis het POH-S tarief onderbouwt. Na het overleg van 17 december jl. moeten wij helaas concluderen dat onze zorgen over de kwaliteit van de basiszorg blijven bestaan. Zilveren Kruis houdt vast aan haar ingezette koers. Wij zijn van mening dat landelijke afspraken uit het bestuurlijk akkoord huisartsenzorg onvoldoende worden nageleefd.
 
Stand van zaken per 20 december en vervolg
 
Sluitingsdatum portaal Zilveren Kruis 31 december a.s. 24.00 uur
Het portaal voor het tekenen van de huisartsenovereenkomst blijft open tot uiterlijk 31 december a.s. i.p.v. de eerder door Zilveren Kruis gecommuniceerde 6 december jl. Wanneer u de overeenkomst na 6 december ondertekent, geeft Zilveren Kruis aan dat zij niet kunnen garanderen dat u per 1 januari 2019 kunt declareren.
 
Hoofdlijnenakkoord en indexatie
Zilveren Kruis heeft op 17 december jl. opnieuw laten weten slechts gedeeltelijk gehoor te geven aan de landelijke afspraken rond indexatie. De argumenten zijn divers, maar in onze ogen strijdig met de afspraken uit het bestuurlijk akkoord huisartsenzorg. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft eerder bevestigd dat alle tarieven tenminste voor de looncomponent geïndexeerd moeten worden. In het bestuurlijk overleg huisartsenzorg van 7 december jl. is nogmaals door zorgverzekeraars bevestigd dat indexeren voor de ontwikkeling van de loonkosten de norm en het vertrekpunt is bij de tarieven. We spraken ook af dat daar waar dit vertrekpunt niet (transparant) gehanteerd wordt, we dit bij ZN melden. Op 18 december jl. hebben we bij ZN gemeld waarom wij vinden dat Zilveren Kruis zich niet aan het hoofdlijnenakkoord houdt. De aangedragen problemen rond de uitvoering van het bestuurlijk akkoord huisartsenzorg worden 20 december door ZN met alle zorgverzekeraars besproken.
 
Kostendekkende tarieven personeel
Zilveren Kruis heeft aangegeven onze onderbouwing van het POH-S rekentarief niet toepasbaar te vinden. Voor 2019 verwachten wij, naast de toegezegde indexatie, geen wijziging in het rekentarief. Zilveren Kruis stelt voor om gezamenlijk de NZa te vragen een reëel rekentarief vast te stellen, mits andere zorgverzekeraars daarmee instemmen. Als dit zo is, is nog niet gezegd dat de NZa het verzoek zal honoreren. Dit traject wordt naar verwachting in 2019 opgestart. Ons verzoek om opheffing van de beleidsrestrictie waarmee de POH-S niet zelfstandig kan declareren, is na uitgebreid overleg helaas niet gehonoreerd door Zilveren Kruis. Dit betekent dat de POH-S in 2019 niet zelfstandig mag declareren, terwijl dit bij andere zorgverzekeraars wel mogelijk is.
 
O&I
Vanaf 21 november is er een wekelijks telefonisch contact tussen Zilveren Kruis en InEen gestart. Het doel is om zowel goede voorbeelden als zorgelijke signalen uit het veld te delen.
LHV en InEen kunnen niet instemmen met het O&I inkoopbeleid van Zilveren Kruis voor 2019, omdat zij menen dat de landelijke afspraken die zijn vastgelegd in de rapporten Velzel niet overal worden nageleefd.
 
Vervolg na 20 december
 
Gesprekken voor 2020
Wij wachten de uitkomst van het overleg bij ZN op 20 december af. Tegelijkertijd kijken wij ook vooruit naar 2020 en hebben Zilveren Kruis uitgenodigd om met ons in gesprek te gaan. We willen graag praten over lange termijn visie op de huisartsenzorg en hoe dat structureel belegd kan worden. 
 
Doe mee aan de digitale enquête: “welk contract heeft u gekozen?”
In de nieuwsflits van 31 oktober hebben wij u geïnformeerd over de drie opties die u heeft bij contractering: 1) geen contract sluiten, 2) contract afsluiten met een andere zorgverzekeraar, 3) contract afsluiten met Zilveren Kruis vergezeld van een brief o.a. naar VWS. Via een enquête die u per e-mail, in het nieuwe jaar ontvangt, willen wij inventariseren voor welke optie u gekozen heeft en waarom. De resultaten zullen wij publiceren via diverse kanalen. Daarom vragen wij u nadrukkelijk om deze enquête in te vullen.
 
Balans opmaken in Q1 2019
In Q1 2019 wordt een bestuurlijk overleg met InEen en Zilveren Kruis gepland om de balans op te maken over de contractering van O&I voor 2019. Daarnaast vindt doorlopend afstemming plaats met VWS en NZa over de ontwikkeling van de NZa-monitor. Deze monitor is bedoeld om zowel ontwikkelingen in het contracteerproces als naleving van inhoudelijke afspraken uit het bestuurlijk akkoord huisartsenzorg inzichtelijk te maken. Wij zullen u daarover blijven informeren.
 
Rest ons om u fijne feestdagen te wensen en een voorspoedig 2019!

Met vriendelijke groet, mede namens de 7 Kringvoorzitters en het LHV Bestuur,
 
Henk van den Assem
Voorzitter Kring Midden-Nederland
LHV-Huisartsenkring Midden-Nederland
085 - 04 80 045  |  huisartsenkringmiddennederland@lhv.nl  |  middennederland.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0067, u ontvangt deze email op j.veenstra@lhv.nl