Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsflits Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
17 september 2019
Afspraken met Zilveren Kruis over het contract 2020 en 2021

Beste collega,
 
De afgelopen maanden heeft het LHV 7 Kringen overlegteam, namens jullie, samen met InEen gesproken met Zilveren Kruis over de toekomst van de huisartsenzorg en wat dit betekent voor de contracten. Besproken zijn de uitdagingen voor de huisartsen en huisartsenorganisaties, die ontstaan zijn door stelselwijziging, bezuinigingen, vergrijzing en de toegenomen zorgvraag.

Na diverse intensieve overleggen zijn goede afspraken gemaakt voor de overeenkomsten huisartsenzorg en chronische zorg met Zilveren Kruis voor 2020 en 2021. De afspraken uit het hoofdlijnenakkoord 2019 t/m 2022 (HLA) (onderstreept) zijn hierbij leidend:

 • Indexatie: alle tarieven (S1, S2, S3 en buiten segmenten) worden geïndexeerd conform de indexeringssystematiek van de NZa.
  • Het nog te declareren indexatiebedrag voor de reeds gedeclareerde tarieven (S1, S3 en buiten segmenten) van het eerste half jaar 2019 kan in december 2019 worden gedeclareerd. Hierover stuurt Zilveren Kruis binnenkort een nieuwsbericht.
 • Groeiruimte voor demografische groei (1%): Zilveren Kruis houdt conform het HLA rekening met dezelfde demografische groei van 1% voor haar verzekerden.
  • Een grotere stijging van de demografische groei is voor rekening van Zilveren Kruis en gaat dus niet ten koste van de overige groeiruimte.
 • Groeiruimte voor zorg op de juiste plek voor 2020 (landelijk 1,5%): In 2020 zet Zilveren Kruis niet alleen het bedrag dat naar rato van haar marktaandeel beschikbaar is in, maar op ons verzoek, 110% van de beschikbare groeiruimte. De 10% extra in 2020 wordt in 2021 verrekend. In 2020 wordt de groeiruimte als volgt beschikbaar gesteld:
  • 3,25 uur extra voor ondersteunend personeel per normpraktijk. Door de uitbreiding van het ondersteunend team in de huisartsenpraktijk ontstaat Meer tijd voor de Patiënt. De invulling loopt via verhoging van het bedrag van de module POH-S. Hierbij is het mogelijk om zowel de POH-S in te zetten als ook andere minimaal HBO-geschoolde medewerkers zoals physician assistents en verpleegkundig specialisten. Het betreft inzet op basis van behoefte en beschikbaarheid ter beoordeling aan de huisarts. Het is ook mogelijk om personeel te delen via een gezamenlijke afspraak, bv. gezamenlijk 1 FTE physician assistent inzetten. De LHV heeft een toolkit ontwikkeld om personeelskosten met andere praktijken te delen en vrijgesteld te worden van omzetbelasting. Over de werkwijze voor het invullen van de POH-S module sturen wij binnenkort een apart nieuwsbericht.
  • De 1,5% groeiruimte voor HDS-en kan worden ingezet o.b.v. regionaal ingediende plannen.
  • De volledig beschikbare groeiruimte multidisciplinaire zorg voor zorggroepen en gezondheidscentra wordt ingezet o.b.v. regionaal ingediende plannen. Samen met Zilveren Kruis is uitgerekend dat dit circa € 0,70 per jaar per verzekerde is. Zilveren Kruis heeft een beperkt aantal voorwaarden voor deze plannen opgesteld.
  • Voor S2 wordt het tarief definitief door op- en afslagen in de regionale onderhandelingen.
  • De daadwerkelijke inzet van de groeiruimte voor zorg op de juiste plek in 2020 wordt, met zo min mogelijk administratieve lasten, gemonitord om vast te stellen of de afgesproken groeiruimte ook daadwerkelijk wordt gecontracteerd. Met Zilveren Kruis bespreken we de monitoring en het eventuele effect daarvan op de groeiruimte 2021. Zilveren Kruis bepaalt daarin uiteindelijk.
 • ICT: de landelijk beschikbaar gestelde middelen voor OPEN worden ingezet. Naar rato van het marktaandeel van Zilveren Kruis worden ook de landelijke ICT-middelen beschikbaar gesteld. Ook hiervoor dienen regionale plannen te worden ingediend.
 • Tijdsduur contract: Zilveren Kruis biedt zowel aan huisartsen als aan organisaties een tweejarige overeenkomst aan.
 • Groeiruimte voor zorg op de juiste plek voor 2021 (landelijk 2%): De totale groeiruimte in 2021 (2%) is groter dan in 2020 (1,5%). Begin 2020 gaan LHV en InEen gezamenlijk nieuwe inhoudelijke afspraken maken met Zilveren Kruis over de verdeling van de groeimiddelen voor 2021.

Zilveren Kruis laat met deze afspraken zien de HLA afspraken in 2020 te volgen. Er zijn belangrijke stappen gezet op indexeren, investeren van de beschikbare groeiruimte en monitoring. Naast indexatie was uitbreiding van het ondersteunend personeel in de huisartsenpraktijk al meerdere jaren het gespreksonderwerp van het LHV 7 Kringen overlegteam met Zilveren Kruis met nu dit mooie resultaat. Met deze afspraken wordt meer ruimte gegeven om zorg op de juiste plek mogelijk te maken, waaronder Meer tijd voor de Patiënt en ruimte voor Organisatie & Infrastructuur.

Rond 26 september 2019 gaat het contracteerportaal van Zilveren Kruis open. We zijn van mening dat er goede afspraken zijn gemaakt voor 2020 en vertrouwen erop dat die worden gerealiseerd. Uiteraard blijven wij alles goed volgen, samen met InEen, en houden jullie op de hoogte van ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,
mede namens de 7 Kringvoorzitters,


Mark Pul,
Voorzitter LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
038 - 46 01 251  |  huisartsenkringzfv@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl