Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsbrief Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
13 augustus 2020
Inzet groeiruimte 2021
Beste collega,

Zilveren Kruis, de LHV en InEen zijn het eens geworden over de inzet van de groeiruimte voor de huisartsenzorg voor 2021. Deze extra middelen waarvan de hoogte door Zilveren Kruis is bepaald, worden besteed aan vier thema’s onder de noemer Toekomstbestendige huisartsenzorg. In dit bericht leest u meer over de belangrijkste onderdelen van het aanvullend inkoopbeleid van Zilveren Kruis.

De afgelopen maanden heeft het LHV 7 Kringen overlegteam, namens jullie, samen met InEen gesproken met Zilveren Kruis over de toekomst van de huisartsenzorg en wat dit betekent voor de inzet van de groeiruimte uit het hoofdlijnenakkoord voor 2021. Besproken zijn de uitdagingen voor de huisartsen en huisartsenorganisaties, die ontstaan zijn door stelselwijzigingen, bezuinigingen, vergrijzing en de toegenomen zorgvraag. Na diverse intensieve besprekingen is er een goed akkoord bereikt.

Op donderdag 13 augustus ontvangt u van Zilveren Kruis bericht over de gemaakte afspraken rond het aanvullend beleid, genaamd Bijlage Toekomstbestendige Huisartsenzorg, en over een aangepaste versie van de Bijlage Inkoopbeleid 2020-2021. Vanaf 14 augustus zijn deze documenten te raadplegen op de website van Zilveren Kruis.

Groeiruimte 2021
Het LHV 7 Kringen overlegteam heeft voor 2021 ingezet op Toekomstbestendige huisartsenzorg. Dit beleid wordt gezamenlijk vormgegeven door de huisartsen en de regio-organisatie in de regio. De huisartsen kunnen kiezen uit vier thema’s waarbij ondersteuning wordt geboden door de regio-organisaties bij de uitvoering van die opties. De thema’s zijn:
  1. Meer zorg op afstand: Het inzetten van online dienstverlening die aansluit bij de behoeften van patiënten. Hiermee bouwen we onder meer voort op de kansrijke initiatieven die zijn ontstaan tijdens de coronacrisis.
  2. Andere organisatie van huisartsenzorg: Het gaat er daarbij om de taken en verantwoordelijkheden tussen professionals in de praktijk anders te verdelen, zodat de organisatie van de huisartsenzorg verbetert en er meer tijd ontstaat voor complexe patiënten.
  3. Meer persoonsgerichte zorg: Dat vraagt om een meer holistische benadering van de patiënt en het verbeteren van het gesprek met de patiënt, zodat de huisarts patiënten met een brede hulpvraag kan begeleiden naar de juiste plek (incl. sociaal domein).
  4. Efficiëntere praktijkvoering: Door de efficiëntie binnen de huisartsenpraktijk te verbeteren, neemt de druk op de praktijk af.
In het inkoopportaal van Zilveren Kruis kunt u het voornemen kenbaar maken gebruik te willen maken van de extra gelden voor één van deze thema’s van dit beleid. Zilveren Kruis zal u een mail sturen wanneer het inkoopportaal open staat.
In de regio zal de regio-organisatie bij u en uw collega-huisartsen inventariseren waar de voorkeur naar uitgaat en welke ondersteuning daarbij hoort. In het Inkoopbeleid leest u de voorwaarden waaraan u moet voldoen. Ook zullen er gezamenlijk prestatie-indicatoren worden vastgesteld. Die dienen om voortgang te meten, dus als dashboardfunctie. Huisartsen en regio-organisatie beslissen dit in overleg. Het is ook in overleg mogelijk om voor meer dan één thema te kiezen, maar het beschikbare bedrag uit het hoofdlijnenakkoord stijgt niet mee. In 2021 komt er voor huisartsen die meedoen, € 3,16 per op naam ingeschreven verzekerde beschikbaar. Zodra de afspraken in de regio rond zijn, zal de regio-organisatie dit melden aan Zilveren Kruis en wordt declareren mogelijk. Dit is vergelijkbaar met de werkwijze van het project OPEN. 

Zilveren Kruis heeft besloten de groeiruimte voor 2021 ten dele te besteden aan de pilots Krachtige Basiszorg. De financiering die hiervoor beschikbaar was, is in 2021 niet meer beschikbaar. De pilots dreigden daardoor te stoppen. Die pilots vinden plaats in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Zilveren Kruis heeft bepaald dat huisartsen die nu aan deze pilots deelnemen, niet kunnen deelnemen aan thema’s uit Toekomstbestendige Huisartsenzorg.
Huisartsen die niet zijn aangesloten bij een door Zilveren Kruis gecontracteerde regio-organisatie, kunnen toch gebruik maken van Toekomstbestendige Huisartsenzorg, maar zij dienen daarover afspraken te maken met een regio-organisatie die door Zilveren Kruis wordt gecontracteerd. Ook dienen zij zich te houden aan de in de regio gemaakte afspraken. Deze regeling vindt u in het nieuwsbericht van Zilveren Kruis van 13 augustus 2020 terug.

Groeiruimte 2020
De groeiruimte in het Hoofdlijnenakkoord is structureel. Dus de middelen die in 2020 waren ingezet voor uitbreiding uren voor personeel (tenminste HBO geschoold zoals waarnemend huisarts, physician assistant (PA) of Verpleegkundig specialist (VS)  of POH-S) blijven ook in 2021 behouden. Het totaal aan afspraken rond uitbreiding personeel en de praktijkmanager heeft Zilveren Kruis nu in definitieve vorm opgenomen in de Bijlage Inkoopbeleid 2020-2021. Net als vorig jaar moet u de aanvraag voor deze extra uren via de POH-S module doen.

Tenslotte
We kijken terug op constructieve tripartite overleggen met InEen en ZK. We zijn van mening dat er nu een mooi resultaat ligt dat meerwaarde heeft voor de huisartsen en helpend is voor de praktijkvoering, en de ondersteunende rol van de regio-organisaties voor de huisartsen een plek geeft. We zijn van mening dat het belang van de huisarts hiermee, binnen de kaders van ZK, zo maximaal als mogelijk gediend is. We hebben hoop dat deze gesprekken met ZK en InEen ook in de toekomst op dezelfde opbouwende sfeer zullen verlopen, want allen hebben we hetzelfde belang: een met plezier werkende huisarts die zijn patiëntenzorg zo optimaal mogelijk kan verrichten.

Wij willen u  er nog op wijzen dat Zilveren Kruis in 2021 het huidige inkoopportaal zal vervangen door het Vecozo inkoopportaal. Huisartsen zullen dat merken doordat zij op een andere wijze moeten inloggen. Ons advies is daarom nog dit jaar, indien van toepassing, wijzigingen in uw contract aan te geven, omdat nu niet is te voorzien of dat in het eerste kwartaal van 2021 nog zo makkelijk kan.

Met vriendelijke groet, namens het LHV 7 Kringen overlegteam,
 
Mark Pul
LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
038 - 46 01 251  |  huisartsenkringzfv@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl
...