Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden
  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsflits Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
22 september 2021
Ledenraadpleging: inkoopbeleid huisartsenzorg 2022-2023 Zilveren Kruis

Beste collega,
In de afgelopen maanden is er uitgebreid, intensief en constructief overleg geweest van LHV en InEen met Zilveren Kruis (ZK) over het inkoopbeleid en het contract voor de komende twee jaar. Via dit nieuwsbericht informeren we jullie daarover en kondigen we een ledenraadpleging aan.

We ervaren dat we op een strategisch beslissend kruispunt staan in de overleggen met ZK. Dat heeft ons, als Overleg Team Huisartsen (OTH), doen besluiten om terug te gaan naar jullie om jullie mening op te halen over de uitkomst van het overleg over het voorgenomen beleid van ZK . Dit is voor ons een vanzelfsprekende stap om gefundeerd richting te kunnen geven aan onze vervolggesprekken met ZK.

Onze uitgangspunten bij de gesprekken

We beginnen met onze inzet als huisartsen bij de gesprekken met ZK die we gezamenlijk met InEen gevoerd hebben. Gesprekken die laat tot stand kwamen nadat een zee aan protestbrieven van jullie, ons als OTH weer in positie brachten. We hebben ingezet op goede afspraken met oog voor de patiënt, verzekeraar en ons huisartsen om op een bedrijfseconomische verantwoorde en gezonde manier goede zorg te kunnen leveren. Onze uitgangspunten in de besprekingen komen in de praktijk neer op:
 1. Zorg betalen waar deze zorg geleverd wordt.
 2. Structurele en solide financiering en geen projectfinanciering.
 3. Transparantie. Er mag geen sprake zijn van verborgen bezuiniging en dus is monitoring en dempen van schokeffecten noodzakelijk.
 
Uitkomst van het overleg over het voorgenomen beleid van Zilveren Kruis
Na intensieve en constructieve overleggen op directie- en beleidsniveau heeft ZK de volgende wijzigingen voorgesteld m.b.t. het inkoopbeleid huisartsenzorg 2022-2023 als maximale toenadering:
 1. POH-S
  Voor de POH-S komt er een module, gekoppeld aan het huisartsencontract, als aanvulling op de declaraties van de consulten en verrichtingen van de POH op ons nadrukkelijke verzoek. Voor deze module heeft ZK een rekentool gemaakt. ZK vergoedt via deze module 15% van de uren die een POH-S overhoudt om te declareren. Uren die ZK al vergoedt, bijvoorbeeld via ouderenzorg, tellen daar niet bij mee. Het uitgangspunt van ZK voor de combinatie van declaraties van de consulten en verrichtingen van de POH en de hoogte van deze aanvullende module is dat dit geen bezuiniging vormt en geen extra groeiruimte kost. Hierbij is afgesproken dat de effecten van deze wijziging gemonitord worden op macroniveau door ZK en op micro (praktijk) niveau door LHV. Op praktijkniveau kunnen ongewenste schokeffecten ontstaan zoals bij elke verandering van de bekostigingssystematiek. ZK zal in gesprek blijven met huisartsen, regio-organisaties en brancheorganisaties over de uitwerking van dit beleid aan de hand van de monitoring.
 2. Module kwetsbare ouderen
  Volgens ZK vragen sterke netwerken om een regionale aanpak en daarom contracteert ZK deze module vanaf 2022 bij voorkeur via de regio-organisatie. Dat is voor de meeste regio’s nieuw. Tijdens de inkoopgesprekken met de regio-organisaties bespreekt ZK de fasering in de desbetreffende regio. Het kan voorkomen dat een regio en de aangesloten huisartsen meer tijd nodig hebben voor de implementatie. Naar aanleiding van ons dringende verzoek is ZK bereid om in 2022 en 2023 de huisarts vanaf de opening van het inkoopportaal de mogelijkheid te geven om te kiezen voor individuele- of regionale contractering. Per 1-1-2024 wil ZK de volledige overgang naar contractering via de regio-organisatie gerealiseerd hebben. In januari 2022 evalueren ZK LHV en InEen in welke regio’s contracteren regionaal is doorgevoerd. ZK wil daarmee inzichtelijk maken wat er in de overige regio’s nog nodig is voor een goede overgang binnen 2 jaar. LHV en InEen willen daarbij intensiever met ZK in dialoog gaan over de wijze waarop ouderenzorg gecontracteerd wordt vanaf 2024.
 3. Groeiruimte 2022
  Afgesproken is om de beschikbare groeiruimte (naast de groeiruimte die ZK gereserveerd heeft voor regionale organisatiegraad, digitale innovaties en Juiste Zorg op de Juiste Plek) in te zetten voor ouderenzorg. Hierover maakt ZK afspraken met de regio-organisaties. Het merendeel van deze groeiruimte wordt daarbij ingezet voor ouderenzorg in huisartsenpraktijken en gerelateerde projecten bijvoorbeeld ‘Meer tijd voor de patiënt’ initiatieven.
Is er voldoende bereikt?
Om dit te bepalen toetst het OTH haar uitgangspunten aan het behaalde resultaat (= uitkomst van het overleg over het voorgenomen beleid van ZK). We zien zeker dat ZK ons tegemoet komt op alle drie de onderdelen, maar moeten ook constateren dat onze uitgangspunten daarbij niet volledig worden gehaald:

 1. Transparantie (o.a. dempen schokeffecten)
  ZK zet een mooie stap met de aanvullende module voor de POH-S. Daarbij is er verschil van inzicht over de hoogte van de compensatie voor budgetneutraliteit op praktijkniveau. Helaas wil ZK geen schriftelijke toezegging doen om via monitoring geconstateerde schokeffecten op praktijkniveau (die we niet uit kunnen sluiten) te dempen. Wel heeft ZK toegezegd vanuit beide kanten (LHV en ZK) te monitoren op mogelijke schokeffecten en deze analyses mee te wegen in eventueel benodigde aanpassingen. Om een indruk te krijgen van de te verwachten schokeffecten kun je de rekentool 2022
   invullen en die vergelijken met de rekentool 2021. Elke praktijk kan dan vooraf inschatten of declareren van niet-ketenzorg verrichtingen door de POH-S het verschil kan opheffen.
 2. Zorg betalen waar die wordt geleverd
  In 2022 en 2023 kan de module kwetsbare ouderen vanaf de opening van het inkoopportaal door de huisarts individueel gecontracteerd worden via een keuzemogelijkheid (vink). Dit is een grote stap voor ZK in onze richting die we waarderen. Daarbij houdt ZK vast aan haar ingezette beleidslijn om vanaf 2024 deze module alleen via de regio-organisatie te contracteren. Na diverse uitgebreide gesprekken is het ons niet duidelijk geworden welke toegevoegde waarde ZK daarbij verwacht te realiseren. Het OTH zet in op contractering van zorg op de plaats waar die geleverd wordt. Dit houdt in dat individuele contractering door de huisarts als een gelijkwaardige route mogelijk moet blijven naast regionale contractering. ZK houdt echter vast aan beëindiging van individuele contractering van deze module vanaf 2024. ZK heeft toegezegd om begin 2022 hierover verder in gesprek te gaan.
 3. Structurele en solide financiering en geen projectfinanciering
  • ZK zal het merendeel van de groeiruimte 2022 inzetten voor ouderenzorg in huisartspraktijken en gerelateerde projecten. Wij waarderen dat. ZK wil ruimte houden om de exacte verdeling per regio(-organisatie) nader te bepalen.
  • Het mogelijke schokeffect van POH-S is structureel en behoeft structurele compensatie of aanpassing van de rekentool.
Dankzij alle intensieve en constructieve gesprekken hebben we het beleid van ZK op belangrijke punten kunnen aanpassen. We hebben hierbij echter nog niet al onze uitgangspunten gerealiseerd. We zijn nog ver verwijderd van een visie-gedreven contract waarbij investering in de eerste lijn het uitgangspunt zou moeten zijn. Het OTH heeft zorg of de budgetneutraliteit voor praktijken als gevolg van de gewijzigde POH-S financiering voldoende is gewaarborgd. Het OTH monitort dit de komende periode scherp en bespreekt dit met ZK. Daarnaast hebben we nu niet kunnen afspreken dat de module kwetsbare ouderen na 2024 door individuele huisartsen gecontracteerd kan blijven worden als gelijkwaardige route naast regionale contractering. Over de invulling na 2024 spreken we begin 2022 verder met ZK.

Hoe gaan we nu verder?
ZK geeft aan de maximale aanpassingen in haar voorstel te hebben opgenomen als één pakket afspraak en vraagt het OTH om steun voor deze lijn. Ondanks dat we met dit pakket niet al onze uitgangspunten bij de gesprekken gerealiseerd hebben, beseffen we ons dat dit het maximaal haalbare is op dit moment. We zijn ervan overtuigd dat we met onze steun voor dit bereikte resultaat een betere basis leggen voor constructieve toekomstige overleggen met ZK. Uiteraard willen we graag jullie mening ophalen over het bereikte resultaat als input voor onze vervolggesprekken in 2022 met ZK. Via een korte enquête zullen we dat op korte termijn doen. We vragen jullie allemaal te reageren. Daarmee geef je invulling aan onze gezamenlijke koers in de vervolggesprekken van het OTH met ZK.

We rekenen op jullie.

Met vriendelijke groet, mede namens het OTH,


Mark Pul, voorzitter
LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
085 - 048 01 01  |  huisartsenkringzfv@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0221, u ontvangt deze email op n.blomer@lhv.nl