Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden
  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsflits Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
18 maart 2021
Zorgen over voorgenomen inkoopbeleid 2022-2023 Zilveren Kruis

Beste collega,
 
Vrijdag 12 maart jl. heeft Zilveren Kruis een nieuwsbrief huisartsenzorg gestuurd met als item: ‘Onze beleidsvoornemens voor de huisartsenzorg zijn getoetst’. Dat bericht willen LHV en InEen graag nuanceren. In dit bericht lichten we toe hoe de afstemming tussen LHV, InEen en Zilveren Kruis over het inkoopbeleid 2022-2023 is verlopen.
 
Voor de contractering 2021 hebben LHV, InEen en Zilveren Kruis tripartiet goede afspraken gemaakt onder de noemer ‘Toekomstbestendige huisartsenzorg’. Hiervoor is de beschikbare groeiruimte uit het hoofdlijnenakkoord ingezet. Voor 2022 en verder willen LHV en InEen vergelijkbare afspraken maken. We hebben daarom ingezet op voortzetting en verdieping van de ingezette samenwerking bij de beleidsontwikkeling.
 
Helaas heeft Zilveren Kruis besloten om geen gezamenlijke afspraken te maken over het inkoopbeleid 2022-2023. Herhaaldelijk aandringen op een strategisch partnerschap door het  LHV 7 Kringen overlegteam en de InEen-delegatie sinds september 2020 ten spijt. Het selectieve inkoopbeleid voor hulpmiddelen en extramurale farmacie in 2021 en voor eerstelijns diagnostiek vanaf 2022 is eveneens zonder afstemming met LHV en InEen door Zilveren Kruis gepubliceerd. LHV en InEen hebben een aantal fundamentele bezwaren bij het selectieve inkoopbeleid uiteraard besproken met Zilveren Kruis. Dit heeft helaas nog niet geleid tot verandering.
 
Eind januari 2021 zijn LHV en InEen voor het eerst benaderd voor een consultatieronde over het inkoopbeleid 2022-2023. Zilveren Kruis heeft behalve met het LHV 7 Kringen overlegteam en de InEen-delegatie ook gesproken met de Zilveren Kruis-verzekerdenraad, een aantal huisartsen en enkele regio-organisaties. Tijdens drie overleggen zijn LHV en InEen geïnformeerd over het voorgenomen inkoopbeleid 2022-2023. Vervolgens konden wij daarop reageren. Vanwege een vertrouwelijkheidclausule kunnen we onze inhoudelijke reactie, zorgen en bezwaren niet met jullie delen. Tijdens het derde gesprek gaf Zilveren Kruis aan dat onze reactie niet leidde tot substantiële wijzigingen. Wij hebben onze teleurstelling en zorgen over deze gang van zaken én over het inkoopbeleid nadrukkelijk aangegeven. Zilveren Kruis komt nog terug op onze input bij het komende inkoopbeleid. Daarnaast is afgesproken de mogelijkheden voor een partnerschap opnieuw te verkennen.
 
Het ziet ernaar uit dat wij – met jullie – het definitieve inkoopbeleid van Zilveren Kruis op 1 april a.s. moeten afwachten. Dit inkoopbeleid wordt als gebruikelijk vertaald in een individueel huisartsencontract en regionale contractafspraken. Wij zullen het gesprek met Zilveren Kruis hierover blijven zoeken. Ook zullen we het gepubliceerde inkoopbeleid 2022-2023 zorgvuldig bestuderen en gezamenlijk reageren naar Zilveren Kruis. Jullie reacties blijven we graag ontvangen. Via onze nieuwsbrieven houden we jullie op de hoogte van de voortgang.
 
Met vriendelijke groet, mede namens de 7 Kringvoorzitters,


Mark Pul
Voorzitter LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal  

LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
085 - 048 01 01  |  huisartsenkringzfv@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl