Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsbrief Huisartsenkring Zuidoost Brabant
 
21 december 2017
Nieuwsbrief december 2017
Hierbij ontvangt u de laatste Kring nieuwsbrief van 2017.

Ook in 2018 zullen wij de nadruk leggen op HAweb als middel om u snel te kunnen bereiken met nieuws, vragen of discussies. Bent u al lid van de HAweb groep 'Leden Huisartsenkring Zuidoost Brabant'? Het kringbureau kan u helpen als het niet zou lukken (huisartsenkringzob@lhv.nl).
 Bestuur en medewerkers LHV-Huisartsenkring Zuidoost Brabant wenst u allen prettige feestdagen en een goed en bovenal gezond 2018!
Nieuw Kringbestuur
Tijdens de Kring ledenbijeenkomst 31 oktober jl. zijn als nieuwe kring bestuursleden benoemd: Christian de Groot en Misja Cremers. Samen met Maurits Westein, Marianne Zweipfenning en Anoek Nietsch zullen zij zo goed mogelijk uw belangen vertegenwoordigen, zowel regionaal als landelijk.
Stand van zaken Regioprestatie 2018-2019
Nu dat de regioprestatie Wijkgericht Werken afloopt, heeft de regio Zuidoost Brabant voor de jaren 2018-2019 een voorstel gedaan voor een nieuwe regioprestatie. Deze bestaat uit twee onderdelen: een onderdeel borging wijkgericht werken en een onderdeel palliatieve zorg. Onder andere via de ledenbijeenkomsten, bent u hierover geïnformeerd. Het laatste voorstel ligt nu bij de zorgverzekeraars en wij hopen nog dit jaar uitsluitsel te krijgen. In de verwachting dat dit een positief resultaat zal zijn, zullen wij u, begin volgend jaar, nader informeren over de contractering, prestatie-inhoud, ondersteuning en de wijze van declareren.
Arbeidsmarkt onderzoek huisartsen
Begin van de zomer hebben wij een enquête bij u uitgezet over de arbeidsmarkt voor huisartsen in de regio. Wij hopen zo inzicht te krijgen in, onder andere, de ambitie van AIOS-en en waarnemers, de keuzes die gemaakt worden bij vestiging en de behoeftes die huisartsen hebben aan ondersteuning in dagelijkse praktijkzaken dan wel ten aanzien van praktijkopvolging. De respons op de enquête is erg goed geweest, waarvoor onze hartelijke dank! Een korte notitie met de resultaten is op HAweb geplaatst in de ledengroep. Wij zijn nu vervolg interviews aan het plannen met de huisartsen die aangegeven hebben eventueel verder te willen praten over dit thema.
ELV-bedden
De website www.verblijfmetzorg.nl is live en inmiddels door de meeste zorgaanbieders in Zuidoost Brabant gevuld. Deze website biedt u de mogelijkheid om op basis van postcode, vrije ELV laag- en hoog bedden in de regio te vinden, met de daarbij behorende contactgegevens.  
Een contactformulier onder aan de pagina geeft u de mogelijkheid om ervaringen te delen. Wij benadrukken het belang hiervan: met behulp van uw input kunnen verbeterpunten worden opgepakt.
Gezocht: nieuwe leden Kwaliteitsraad
Per oktober jl. heeft Corien v/d Sluijs, na 6 jaar deel te hebben uitgemaakt van de Kwaliteitsraad, afscheid genomen. Peter Lucassen neemt, eveneens na 6 jaar, begin 2018 afscheid. Daarmee ontstaan 2 vacatures binnen de Kwaliteitsraad. De Kwaliteitsraad bestaat idealiter uit minimaal 4 kwaliteitsinhoudelijke vertegenwoordigers, huisarts en LHV-lid, en met mandaat van de Ledenraad. Omdat wij het van belang vinden dat kennis en informatie vanuit alle 4 de zorggroepen kan worden ingebracht, zoeken wij, naast Jos Dijkmans (DOH) en Marjolein Oerlemans (PoZoB) 2 leden uit de gelederen van SGE en ELAN. De Kwaliteitsraad komt gemiddeld 4x per jaar bijeen. Een vacatievergoeding is van toepassing.
De Kwaliteitsraad heeft als voornaamste taak het toetsen van regionale zorginhoudelijke (werk)afspraken (RTA’s). In 2017 zijn de volgende RTA’s door de Kwaliteitsraad behandelt:
 • Traumatische knieproblemen
 • Heupdysplasie bij kinderen
 • Update - Bariatrische zorg
 • Overgewicht bij kinderen 
 • Antistolling
 • Virale hepatitis
 • Zindelijkheid
 • Sondevoeding in de thuissituatie
 • Verwijsregels
 • Update - ADHD bij kinderen en jeugdigen
 • Licht Traumatisch Hersenletsel
Voor uitgebreide informatie verwijzen wij naar het dossier Kwaliteitsraad op onze website. Geïnteresseerden kunnen zich melden via m.vandoremalen@lhv.nl.

RTA Diabetisch voetulcus

Twee jaar geleden is in onze regio de RTA diabetisch voetulcus gemaakt. Een van de belangrijkste aandachtspunten voor de huisarts is het tijdig en adequaat (naar een tweedelijns voetenteam) verwijzen. Tijdens een onlangs gehouden evaluatie is door de voetenteams aangegeven dat er een duidelijke verandering is opgetreden in het verwijsgedrag van huisartsen; er komt nauwelijks meer ernstig geëscaleerde problematiek door doctors delay voor. De ingestuurde patiënten zijn nu door het voetenteam meestal in enkele weinig belastende sessies goed te helpen.
Uit enkele casussen blijkt echter dat Hidha’s en waarnemers onvoldoende op de hoogte zijn van deze RTA en mogelijk ook van andere regionale afspraken. Wij vragen hierbij dan ook aandacht voor deze regionale werkafspraken, te vinden op de websites van de transmurale stichtingen en op de RTA ZOB app.
Tolkentelefoon
Ook voor 2018 heeft het Achterstandsfonds Zuidoost Brabant afspraken gemaakt met Tolk- en Vertaalcentrum Nederland, zodat u gratis een ad hoc tolkentelefoondienst kunt inschakelen. Om u zicht te geven op wanneer en hoe u een gratis tolkdienst kunt inschakelen hebben we een handzaam overzicht gemaakt.
Nieuwjaarsbijeenkomst KNMG district Zuidoost Brabant
“Het leven is kort: geniet ervan” is de titel van de nieuwsjaarsbijeenkomst van het KNMG district Zuidoost Brabant. Op 24 januari vanaf 18.00 uur bent u welkom in het Academisch Genootschap. Het programma en meer informatie vindt u hier.
Geen fusie Catharina- en Anna ziekenhuis
De voorgenomen fusie tussen de St. Anna Zorggroep (Geldrop) en het Catharina Ziekenhuis (Eindhoven) gaat niet door. Dit hebben beide organisaties in goed overleg besloten. Het recente, negatieve besluit van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op de melding van het fusievoornemen, levert aanzienlijke vertraging op. Dat maakt de onder andere voor de fusie noodzakelijke samenvoeging van ICT en de implementatie van een elektronisch patiëntendossier zeer complex en kostbaar. Besluiten hierover konden niet langer wachten. Daarbij komt dat mede op basis van het recent gepubliceerde rapport van de ACM over fusies, de uitkomst van een eventueel ACM-vergunningstraject onzeker is.
Beide organisaties hebben wel de intentie uitgesproken om in de toekomst intensief te blijven samenwerken. Zo willen zij voor patiënten een breed palet aan zorg in de regio kunnen blijven waarborgen.
Geen wachtlijsten Leo Kannerhuis
We zijn door het Leo Kannerhuis geïnformeerd dat zij geen wachttijden kennen voor het in behandeling nemen van kinderen met complexe ASS. Meer informatie vindt u op de website.
Pharos enquete 
Pharos werkt continu aan ontwikkeling ter verbetering van hun producten. Daarvoor is uw hulp nodig. Daarom vragen zij u deze enquête in te vullen. Het invullen kost slechts ongeveer 5 minuten van uw tijd. Pharos stemt het aanbod af op de behoefte in de praktijk, specifiek praktijken die te maken hebben met achterstandsproblematiek. Met het invullen van deze enquête maakt u kans op het boek ‘Zorg voor laaggeletterden, migranten en sociaal kwetsbaren in de huisartsenpraktijk’ van M. van den Muijsenbergh & E. Oosterberg (red.), een uitgave van Pharos en het NHG.
Mannen met borstkanker
Een groot deel van de Nederlandse mannen is zich er niet van bewust dat borstkanker ook bij mannen kan voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 40% van de mannen met borstkanker dit niet wist; ook de omgeving was hiervan niet op de hoogte. Gevolg is dat mannen lang afwachten als ze een ‘knobbeltje of een andere afwijking’ in de borst of aan de tepel opmerken. Om het bewustzijn te vergroten en omdat specifieke informatie hierover vaak lastig te vinden is in oktober jl. voor deze doelgroep een website gelanceerd. De website vindt u hier: www.mannenmetborstkanker.nl
LHV-Huisartsenkring Zuidoost-Brabant
040 - 23 10 638  |  huisartsenkringzob@lhv.nl  |  zuidoostbrabant.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: K0007, u ontvangt deze email op m.vandoremalen@lhv.nl