Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsflits Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
12 november 2019
Toelichting extra vergoeding Zilveren Kruis via rekentool POH-S, rekentool Praktijkmanager en POH-GGZ 2020-2021
Beste collega,

In onze nieuwsflits van 17 september jl. hebben wij aangekondigd met detailinformatie te komen over de extra vergoeding voor het ondersteunend personeel in 2020 en 2021 van Zilveren Kruis. Dit loopt via ophoging van het kwartaaltarief dat je voor POH-S kunt declareren. Het kwartaaltarief POH-S per ingeschreven verzekerde van Zilveren Kruis bereken je door het invullen van de POH-S rekentool. Ook geven we hieronder verheldering over de rekentool voor Praktijkmanagement die nieuw is en gaan we in op de rekentool POH-GGZ van Zilveren Kruis.

Rekentool POH-S

Gemaakte afspraak met Zilveren Kruis: Zilveren Kruis vergoedt 3,25 uur extra per week per normpraktijk voor ondersteunend personeel voor de huisartsenpraktijk. De technische invulling loopt via verhoging van het bedrag van de module POH-S. Het is mogelijk om zowel de POH-S in te zetten als ook andere minimaal HBO-geschoolde medewerkers zoals physician assistents en verpleegkundig specialisten. Het betreft dus inzet van minimaal HBO-geschoolde medewerker(s) op basis van behoefte en beschikbaarheid ter beoordeling aan de huisarts. Indien de huisarts hiervoor een waarnemend huisarts (=minimaal HBO-geschoold) wil inzetten is dat dus ook mogelijk.

Invullen POH-S rekentool:
  • In de POH-S rekentool kun je de afspraak zien voor de extra vergoeding voor het ondersteunend team. Als je de eerste vraag naar het aantal ingeschreven patiënten beantwoordt, dan zie je daaronder het bedrag dat je daarvoor krijgt (basisvergoeding). Zilveren Kruis rekent je voor wat het aantal uren extra t.o.v. 2019 is dat je kunt inzetten. Dat is de invulling van het hoofdlijnenakkoord en vermeldt daarnaast: “Het basistarief per patiënt is verhoogd en daarmee is de maximale inzet van POH-S verruimd. Deze verruiming bekostigen we uit de budgettaire groeiruimte uit het hoofdlijnakkoord huisartsenzorg. Voor een normpraktijk betekent dit 3,2 uur extra inzet per week. De extra inzet kan ook worden ingezet voor de praktijkverpleegkundige, VS en PA.” Zilveren Kruis omschrijft de gemaakte afspraken met LHV en InEen te summier in de rekentool. In het initiële nieuwsbericht heeft Zilveren Kruis de gemaakte afspraken met LHV en InEen volledig omschreven. Wij vragen Zilveren Kruis om de tekst in de rekentool daarop aan te passen om verwarring over de afspraken te voorkomen.
  • Na de eerste vraag volgen de standaardvragen over ketenzorg (deze vergoeding kun je dan van je ketenzorgorganisatie verwachten) en kwetsbare ouderen.

  • Onderaan zie je in de samenvatting wat je in totaal kunt ontvangen op grond van je antwoorden. Wat je daadwerkelijk krijgt, is afhankelijk van wat je invult bij werkelijk aantal uren POH-S per week in 2020. Vermeld dan niet alleen de uren van je POH-S medewerker, maar daarbij opgeteld ook de uren van de minimaal HBO-geschoolde medewerker(s) die wordt ingezet als extra ondersteunend personeel via de gelden van POH-S.  
Uitbetaling extra vergoeding voor ondersteunend personeel:
Het extra bedrag wordt meegeteld in het kwartaaltarief dat je voor POH-S kunt declareren.
 
Declaratiemogelijkheden POH-S:
Wij hebben meerdere malen aangegeven bij Zilveren Kruis dat het zeer gewenst is door huisartsen dat de consulten van de POH-S zelfstandig gedeclareerd kunnen worden. Helaas beweegt Zilveren Kruis daarop nog niet mee. In de bijlage inkoopbeleid huisartsenzorg 2020 staat nog steeds de voorwaarde: de POH-s declareert geen consulten, ook niet in naam van de huisarts. De LHV blijft zich daar, mede namens jullie, hard voor maken in de gesprekken met Zilveren Kruis.

Rekentool Praktijkmanager

De rekentool Praktijkmanager voor 2020-2021 is gewijzigd ten opzichte van 2019. In de tool staat nu vermeld dat je per normpraktijk recht hebt op 4 uur praktijkmanagement. Als je praktijk daar een veelvoud van is, dan stijgt het recht op praktijkmanagement evenredig. Een voorbeeld: als je een praktijk hebt van 16.760 patiënten, dat is 8 maal een normpraktijk (2095), dan heb je recht op vergoeding voor 8 * 4 = 32 uur praktijkmanagement. 

In de rekentool wordt nu ook vermeld dat je alleen het aantal uren praktijkmanagement vergoed krijgt wat je daadwerkelijk inzet. Let erop dat bij de samenvatting nu het maximaal uur inzet praktijkmanagement staat, waar je recht op hebt. Dus zet niet zoals vorig jaar 2,3 of 4 uur bij de inzet per week zet, maar het werkelijke aantal uren per week. 
 
Rekentool POH-GGZ Wij hebben op grond van meldingen van huisartsen geconstateerd dat er een fout zat in de POH-GGZ rekentool. We hebben dit direct aan Zilveren Kruis gemeld die heeft bevestigd dat de berekening in de rekentool niet juist was. De fout zat in de berekening van de extra uren voor externe consultatie en eHealth.  

Zilveren Kruis heeft op 25 oktober 2019 een nieuwe correcte versie gepubliceerd. Als je voor die datum al een contract afgesloten hebt met behulp van de foutieve rekentool POH-GGZ, dan zal Zilveren Kruis je daarover benaderen om het te corrigeren.

Zilveren Kruis heeft via een nieuwsbrief in oktober laten weten dat het contracteerportaal tot eind 2019 open blijft. Uiteraard blijven wij alles goed volgen en houden we jullie op de hoogte van ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,
mede namens de 7 Kringvoorzitters,

Mark Pul Voorzitter
Kring Zwolle/Flevo/Vechtdal
LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
038 - 46 01 251  |  huisartsenkringzfv@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl