Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsflits Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
30 november 2018
Update overleg Zilveren Kruis en 7 LHV kringen

Beste collega,
 
Na onze nieuwsflits van 8 november jl. is er veel gebeurd o.a. in de media:

Helaas blijven onze zorgen om kwaliteit van de basiszorg bestaan en worden landelijke afspraken door Zilveren Kruis onvoldoende nageleefd.
 
 
Stand van zaken per 30 november en vervolg
 
Sluitingsdatum portaal Zilveren Kruis 5 december a.s. 24.00 uur
Het portaal voor het tekenen van overeenkomsten blijft open tot uiterlijk 6 december a.s. i.p.v. de eerder door Zilveren Kruis gecommuniceerde 1 december. Zie de website van Zilveren Kruis.
 
Indexatie, kostendekkende tarieven personeel en O&I
In een gezamenlijke brief vragen LHV, InEen, KNGF en KNMP op 19 oktober jl. de aandacht van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) voor indexering van de vrije tarieven bij de contractering 2019. Daarbij geldt als uitgangspunt indexering, tenzij. ZN heeft hierop gereageerd op 31 oktober jl. en LHV, InEen, KNGF en KNMP weer op 20 november jl..  Het bestuur van LHV en InEen hebben op 21 november jl. nog een keer overlegd met Zilveren Kuis en ZN over het nakomen van het hoofdlijnenakkoord op de punten van indexering, kostendekkende tarieven voor personeel en O&I.

Daarbij is het volgende afgesproken:
- Indexatie: De afspraken uit het hoofdlijnenakkoord zijn voor allen het uitgangspunt. Dat wil zeggen dat de loonkosten worden geïndexeerd. In vrijwel alle tarieven in S1, S2 en S3 (vrije en gereguleerde) zit een looncomponent, wat betekent dat bij alle overleggen over tarieven indexatie aan de orde hoort te komen. Op 27 november heeft Zilveren Kruis een overzicht aangeleverd met alle tarieven, waarbij wordt aangegeven welke prestaties wel en welke niet geïndexeerd worden. Om te voldoen aan de afspraak uit het hoofdlijnenakkoord moeten, volgens LHV en InEen, alle prestaties met vrije tarieven in principe geïndexeerd worden. Wanneer Zilveren Kruis dat niet doet, worden de afspraken uit het bestuurlijk akkoord geschonden. Mochten er geen afspraken naar tevredenheid gemaakt kunnen worden door het overlegteam dan wordt een overleg met de NZa gepland.
- POH-S: Zilveren Kruis en LHV spreken af om verder in gesprek te gaan over de onderbouwing van het POH-S tarief. Dit gesprek vindt op 3 december a.s. plaats. Daarbij zal ook indexatie van alle tarieven worden besproken.
- O&I: Op 21 november is afgesproken om te starten met wekelijks telefonisch contact van Zilveren Kruis met InEen om zowel goede voorbeelden als zorgelijke signalen uit het veld te delen. LHV en InEen kunnen niet instemmen met het O&I inkoopbeleid van Zilveren Kruis voor 2019, omdat zij menen dat de landelijke afspraken die zijn vastgelegd in de rapporten Velzel niet overal worden nageleefd. In Q1 2019 wordt een bestuurlijk overleg gepland om de balans op te maken.

Vervolg na 6 december

Bestuurlijk overleg huisartsenzorg (BO HAZ) op 7 december
Hierbij worden knelpunten, voortgang en vervolgstappen besproken met VWS, NZa, ZN, InEen en LHV (voorheen BO eerstelijn). Ons doel voor dit overleg is het bespreken van het (niet) nakomen van de afspraken van het hoofdlijnenakkoord door Zilveren Kruis voor wat betreft indexering, kostendekkende tarieven personeel en O&I. Wij houden u op de hoogte van de uitkomst daarvan.
 
Doe mee aan de digitale enquête: “welk contract heeft u gekozen?”
In de nieuwsflits van 31 oktober hebben wij u geïnformeerd over de drie opties die u heeft bij contractering:
1) geen contract sluiten,
2)
contract afsluiten met een andere zorgverzekeraar,
3) contract afsluiten met Zilveren Kruis vergezeld van een brief o.a. naar VWS.

Via een digitale enquête die u per e-mail zo spoedig mogelijk na 6 december ontvangt, willen wij inventariseren voor welke optie u gekozen heeft en waarom.
De resultaten zullen wij publiceren via diverse kanalen. Daarom vragen wij u alvast nadrukkelijk om deze enquête straks in te vullen.
 
 
Met vriendelijke groet,
mede namens de 7 Kringvoorzitters en het LHV Bestuur,

 
Mark Pul
Voorzitter LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal

LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
038 - 46 01 251  |  huisartsenkringzfv@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl