Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsflits Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
29 juni 2018
Hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg en contractering 2019 – stand van zaken Zilveren Kruis 

Beste collega,

We brengen u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen over het hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg en de stand van zaken over contractering Zilveren Kruis 2019.

Hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg
De gesprekken rondom het hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg bevinden zich in een afrondende fase. Binnenkort volgt berichtgeving via de landelijke communicatiekanalen van LHV en InEen. Vanuit onze kring Zwolle/Flevo/Vechtdal en de overige kringen met Zilveren Kruis als preferente zorgverzekeraar, kunnen en willen we hier niet op vooruitlopen.

Contractering 2019 – stand van zaken Zilveren Kruis 
Op 1 juni heeft Zilveren Kruis (ZK) via een nieuwsflits aangekondigd aanvullingen op het O&I-beleid voor 2019 later dan 1 juni, maar uiterlijk 1 juli te publiceren. ZK geeft daarbij aan het belangrijk te vinden de inzichten van LHV en InEen te betrekken bij de totstandkoming van het aanvullend beleid, zodat dit door alle partijen wordt gedragen. Dit goede nieuws is mede tot stand gekomen door het bestuurlijke gesprek tussen LHV en InEen met Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop ZK, op 31 mei, naar aanleiding van de brief van 10 april.

LHV en InEen hechten groot belang aan de landelijke afspraken zoals deze zijn vastgelegd in de rapporten Velzel. Deze afspraken zijn cruciaal, omdat de leden van LHV en InEen hun steun hebben uitgesproken voor de ingrijpende verandering van de bekostiging van O&I op basis van de waarborgen die in de rapporten Velzel zijn geformuleerd. Dit houdt onder andere in dat lokaal maatwerk mogelijk moet zijn met behoud van bestaande, bewezen (netwerk)structuren.

Op 12 juni hebben we vervolgens een mail ontvangen met de reactie van ZK op de LHV/InEen-brief van 10 april en het gesprek van 31 mei. Helaas hebben LHV en InEen aan ZK moeten terugkoppelen dat daaruit niet duidelijk wordt welke aanpassingen ZK gaat maken in het inkoopbeleid 2019 O&I. Ook wordt het tijdspad voor wijzigingen binnen de inkoopprocedure erg krap. LHV en InEen kunnen dan ook niet instemmen met het inkoopbeleid van ZK en hebben wederom gevraagd om een formele, schriftelijke reactie van ZK op de brief van 10 april. Deze reactie wordt afgewacht tot de eindconclusie van het HLA bekend is. Op basis daarvan wordt bepaald welke vervolgstappen ingezet worden.


Ten aanzien van de loondienstcentra-problematiek heeft op 26 juni separaat overleg plaatsgevonden met InEen en ZK. De terugkoppeling daarvan loopt via InEen.


Op 7 en 18 juni hebben de zeven kringen met ZK als preferente zorgverzekeraar en InEen gesproken met de senior manager Beleid van ZK over onder andere de inzet van de S3-gelden en mogelijke gezamenlijke pilots. Dit heeft mede geleid tot deze formele reactie die door LHV en InEen op 18 juni is verstuurd op het inkoopbeleid 2019 huisartsenzorg en programmatische (keten)zorg. Daarbij zijn opmerkingen gemaakt over onder andere de inzet en opleidingseis met betrekking tot praktijkmanagement en het integraal toepassen van prijs- en loonindexatie bij programmatische (keten)zorg. 

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal

Mark Pul, voorzitter

LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
038 - 46 01 251  |  huisartsenkringzfv@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl