Informatie van het Achterstandsfonds Zuidoost Brabant Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nascholingsaanbod Achterstandsfonds Zuidoost Brabant i.s.m. KOH
 
14 november 2019
Het Achterstandsfonds Zuidoost Brabant gaat in 2020-2021 in samenwerking met KOH een aantal nascholingen aanbieden gericht op patiënten met achterstands-problematiek en lage gezondheidsvaardigheden.

Huisartsenpraktijken, en met name in achterstandswijken, hebben te maken met migranten, laagopgeleiden en vluchtelingen. Er is vaak sprake van taalachterstand, cultuurverschillen en armoede. Patiënten hebben vaker lage gezondheidsvaardigheden en problemen in de communicatie met zorgverleners. Deskundigheidsbevordering, gericht op communicatie en omgang met genoemde patiëntengroepen, kunnen zorgen voor een kwalitatief betere zorg én vermindering van de werklast van de zorgverleners.
Het aanbod
Het aanbod bestaat uit een cluster van scholingen met als thema interculturele zorg en laaggeletterdheid. De scholingen worden grotendeels gefinancierd vanuit het achterstandsfonds; deelnemers betalen slechts een geringe bijdrage van € 30 per dagdeel. De scholingen zijn geaccrediteerd.
 • 30 januari 2020 wordt afgetrapt met de nascholing ‘Palliatieve zorg bij migranten’. Deze scholing is bestemd voor HA, VS, PA en POH/PVK en wordt mede aangeboden i.s.m. het Netwerk Palliatieve Zorg en vormgegeven i.s.m. Pharos.
  De groep (oudere) niet-westerse migranten die palliatieve zorg nodig heeft groeit. Zij hebben ook behoefte aan die zorg. Toch maken zij er nu minder gebruik van, deels omdat de geboden zorg niet aansluit bij hun opvattingen en wensen. Dat leidt tot onvrede bij zowel de patiënt en zijn familie als bij de zorgverlener zelf. Goede voorlichting kan zorgverleners helpen goed aan te sluiten bij de patiënt.
 • ‘Zorg in eigen hand: coachende vaardigheden bij laaggeletterden met een chronische aandoening’. Doelgroep POH/PVK.
  Hoe motiveer je de patiënt om gegeven adviezen op te volgen? Hoe stel je gezamenlijk doelen en kan de patiënt die realiseren? Na deze nascholing is men in staat om de patiënt te motiveren en te begeleiden tot betere zelfzorg. Deze training past bij het handboek en de gesprekskaart over COPD en het handboek Diabetes. Beide handboeken worden gratis uitgereikt.
 • ‘Doktersassistenten en culturele diversiteit’. Doelgroep DA.
  Deze nascholing biedt voorbereiding op het werken met migranten. Het geeft inzicht in ziektegedrag en ziektebeleving van migrantenpatiënten en helpt om beter met deze patiëntengroep te communiceren.
 • ‘GGZ-problematiek bij migranten in de huisartsenpraktijk’. Doelgroep POH GGZ, HA, VS en PA.
  Geleerd wordt om psychische problemen bij bepaalde groepen migranten en vluchtelingen beter te herkennen en bespreekbaar te maken. Vanuit de culturele context kan communicatie en behandelaanpak beter toegespitst worden.
 • ‘Opvoeden – het perspectief van migrantenouders’. Doelgroep POH-GGZ-Jeugd.
  In deze nascholing wordt geleerd hoe gerichter en effectiever te communiceren met migrantenouders. Doel van de scholing is bewustwording van de waarden en normen die in verschillende culturen aan opvoeding worden gegeven en dit vervolgens kunnen toepassen in gesprekken met migrantenouders.
 • ‘Effectief communiceren met laaggeletterden’. Doelgroep HA, VS, PA, POH/PVK, DA.
  Er wordt geleerd om patiënten/cliënten met laaggeletterdheid te herkennen. En vervolgens om de communicatie aan te passen aan zijn of haar niveau.
 • ‘Omgaan met agressie’. Doelgroep HA, VS, PA, POH/PVK, DA, triagisten.
  Vanuit een professioneel kader leren begrenzen met behoud van een goede relatie. Bij deze nascholing wordt er specifiek aandacht besteed aan de agressie via de telefoon en hoe daarmee om te gaan.

Aankondiging en uitnodiging voor bovenstaande nascholingen ontvangt u van KOH op de gebruikelijke wijze. Publicatie hiervan op de website van KOH (www.stichtingkoh.nl) alsmede op de website van de LHV-Huisartsenkring Zuidoost Brabant (www.huisartsenkringzob.nl) en HAweb (Groep 'Leden Huisartsenkring Zuidoost Brabant').

Het Achterstandsfonds hoopt met dit aanbod u ondersteuning te bieden in de zorg voor zogenoemde achterstandspatiënten.
LHV-Huisartsenkring Zuidoost-Brabant
085 – 04 80 009  |  huisartsenkringzob@lhv.nl  |  zuidoostbrabant.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: K0007, u ontvangt deze email op m.vandoremalen@lhv.nl