Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsflits Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
31 oktober 2018
Update overleg Zilveren Kruis en 7 LHV Kringen
Beste collega,

In de vorige nieuwsflits hebben we aangegeven eind oktober een update te geven over ons overleg met Zilveren Kruis. We hoopten toen, dat we jullie dan konden vertellen, dat er resultaten waren. Dat is helaas maar beperkt het geval.

Zorgen om kwaliteit blijven en landelijke afspraken worden nagenoeg niet nageleefd
Ondanks veel contact en overleggen tot aan de directeur van Zilveren Kruis toe, blijft het beeld hetzelfde: Zilveren Kruis neemt de huisarts niet voldoende serieus als gesprekspartner.

Wat betreft indexatie leeft Zilveren Kruis, zoals wij het zien, de afspraken uit het hoofdlijnenakkoord (HLA) niet na. Ook blijft de bekostiging voor voldoende personele ondersteuning, om de basiszorg op de orde te brengen, onvoldoende.

Daarnaast blijft Zilveren Kruis vasthouden aan haar eigen interpretaties van het Velzel Rapport over O&I. Ondanks een tegemoetkoming aan de bezwaren zet Zilveren Kruis het, ook door ons gewenste, O&I traject in als een bezuiniging en herverdeling van de bestaande middelen op m.n. GEZ in plaats van te investeren in O&I. Daarmee resulteert de goede bedoeling van O&I, versterking van de eerstelijn voor betere zorg, in onzekerheid, gebrek aan perspectief en afbraak van reeds bestaande huisartsvoorzieningen.

Stand van zaken per 31 oktober en vervolg
We blijven met Zilveren Kruis in gesprek om tot afspraken te komen om de basiszorg op orde te brengen en de kwaliteit daarvan te garanderen. Hiervoor is nodig invulling van algemene voorwaarden voor goede basiszorg namelijk volledige indexatie van alle prestaties van vrije tarieven (o.a. M&I, POH-S), reparatie van onvoldoende indexering in de afgelopen jaren en kostendekkende financiering voor POH-S. Ook houden we vast aan het naleven van alle uitgangspunten van het Velzel rapport voor O&I. Uiteraard houden we u op de hoogte.

We beschrijven toch alvast de opties die u heeft. We doen dat in de meest algemene termen om daarmee elke schijn van een tekenadvies te voorkomen.
  1. Geen contract sluiten. Hierdoor is het niet mogelijk om keten-DBC’s, S3 tarieven te declareren en zal een eventuele POH-S module wegvallen. Ook kunt u enkel de terugvaltarieven van de M&I verrichtingen declareren. U dient in deze optie dus rekening te houden met een omzetdaling.
  2. Een contract afsluiten met een andere zorgverzekeraar. U doet dan een verzoek aan de overige zorgverzekeraars om dit contract te volgen zonder de garantie dat zij dat gaan doen. Er kan dan afhankelijk van uw populatie een deel betaald worden volgens voor u – wellicht - betere condities. De verwachting is dat Zilveren Kruis niet volgt als u een andere zorgverzekeraar kiest. Dan kunt u geen contract of het contract dat Zilveren Kruis aanbiedt afsluiten. Er zijn daardoor naar verwachting veel extra zaken te regelen in het HIS en binnen uw praktijk.
  3. Een contract afsluiten met Zilveren Kruis vergezeld van een brief naar Olivier Gerrits, directeur zorginkoop, bijvoorbeeld ook naar Minister Bruins van VWS als belanghebbende bij doorvertaling van het HLA naar de regio. In die brief kunt u aangeven ontevreden te zijn met het proces en/of het contract. Er is een voorbeeld brief toegevoegd bij deze mail.

Als LHV houden we ons aan de Mededingingswet. Binnen de kaders van die wet willen we u waar mogelijk helpen en voorzien van informatie. Als LHV ondersteunen we u als lid om een voor u zo optimaal mogelijke keuze te maken voor een contract waarmee u de beste kwaliteit van zorg voor uw patiënten borgt. Daarnaast blijven we ons inzetten, landelijk en regionaal, om de gemaakte landelijke afspraken omgezet te krijgen in contracten van zorgverzekeraars. Monitoring door de NZa kan Zilveren Kruis wellicht alsnog bewegen om afspraken uit het HLA na te komen.

We wensen u veel wijsheid toe bij uw keuze. We zullen u de komende periode regelmatig op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,
mede namens de 7 Kringvoorzitters en het LHV Bestuur,

Mark Pul, voorzitter Kring Zwolle/Flevo/Vechtdal

Bijlagen:
Voorbeeld brief voor Zilveren Kruis
Adressenlijst t.b.v. voorbeeldbrief
Instructie leden bij voorbeeldbrief
LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
038 - 46 01 251  |  huisartsenkringzfv@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl