Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Contributie Kring Nijmegen e.o. per 1 januari 2020  
 
2 december 2019

Per 1 januari 2020 voert de LHV een nieuwe contributiesystematiek in. Belangrijkste wijziging is dat voor alle praktiserende huisartsen hetzelfde systeem zal worden gehanteerd. Hiermee sluit de contributiesystematiek beter aan bij het principe dat de LHV er voor de belangen en ondersteuning van alle huisartsen is.  
 
Voor alle huisartsen gelijke tarieven
Het maakt voor de contributie niet langer uit hoe u als huisarts werkzaam bent. Voor alle praktiserende huisartsen (huisartsen-in-opleiding en buitengewone leden zijn dus uitgezonderd) gelden gelijke tarieven. De systematiek wordt daarmee overzichtelijker en de contributiegelden worden gelijkmatiger over de leden verdeeld. Wat wel hetzelfde blijft, is de contributiehoogte naar draagkracht. Daarvoor is gekozen omdat de LHV het belangrijk vindt dat voor iedereen, ongeacht hoeveel inkomsten men haalt uit het werk als huisarts, het lidmaatschap betaalbaar blijft. 

Het lidmaatschap van de LHV bestaat uit een landelijk en een regionaal deel. Het regionale deel betreft een normbedrag voor het basistakenpakket. In principe rekenen alle Huisartsenkringen per 2020 dezelfde contributie en is dat bedrag voor alle leden die praktiserend huisarts zijn gelijk. De enige uitzondering daarop is als de kring extra activiteiten ontwikkelt en goedkeuring heeft gekregen van de kringleden om daar een extra bedrag voor te vragen.  
 
Extra activiteit: kwaliteitsorganisatie
LHV-Huisartsenkring Nijmegen e.o. voert naast het basistakenpakket een kwaliteitsorganisatie met bijscholing, nascholing, accreditatie en visitatie. Dit maakt dat u bovenop op normbedrag ongeveer 20% extra betaalt (€ 160 - €180) voor een abonnement op de kwaliteitsorganisatie. U krijgt hiervoor korting op de nascholingsbijeenkomsten in de regio waarmee u uw benodigde accreditatiepunten kunt behalen. In andere regio’s functioneren zelfstandige kwaliteitsorganisaties of zijn zij verbonden aan huisartsenzorggroepen waarvoor u een abonnement betaalt.  
 
Contributie Huisartsenkring Nijmegen e.o. 2020 
In 2020 gaan de volgende contributiebedragen gelden (het betreft wederom een verlaging): 

 
Type huisarts 

WUO/ bruto jaarsalaris 
 
Tarief (incl. kwaliteit) 
AIOS     - 
Buitengewoon     - 
Huisarts 0  0  -  50.000  €   282           
Huisarts 1  50.001  -  75.000  €   342            
Huisarts 2  75.001 - 105.000  €   402             
Huisarts 3  105.001 - 135.000  €   432       
Huisarts 4  135.001 +  €   462           

Een overzicht van de landelijke contributiebedragen vindt u op de landelijke website van de LHV.

Automatisch aangesloten bij artsenfederatie KNMG
Door het lidmaatschap van de LHV bent u automatisch aangesloten bij de artsenfederatie KNMG en krijgt een abonnement op vakblad Medisch Contact en de Dokter van LHV.  
Als Huisartsenkring Nijmegen e.o. hebben we kennis van uw regionale context, daardoor kunnen we opkomen voor de huisartsen bij regionale en lokale kwesties én geven we op basis hiervan input voor het landelijk beleid. We zijn uw regionale aanspreekpunt, overleggen met regionale stakeholders en dragen bij aan regionale projecten. Hierbij valt te denken aan actuele thema’s als arbeidsmarktproblematiek, ICT en kwaliteit. Door lid te zijn van de LHV kunnen we de belangen van u en uw collega-huisartsen op landelijk en op regionaal niveau behartigen. Daarnaast kunt u bij het landelijk verenigingsbureau terecht voor allerhande dienstverlening (zoals advies op het terrein van juridische zaken, HRM en praktijkvoering) en krijgt u bouwadvies, verzekeringen, praktijkwebsites, enzovoort. 
 
Met vriendelijke groet, 
Gaël Pennings  Bestuur 
LHV-Huisartsenkring Nijmegen e.o.
024 - 64 56 088   |  secretariaat@huisartsenkringnijmegen.nl  |  nijmegen.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0064, u ontvangt deze email op c.tijssen@lhv.nl