Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsflits Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
10 oktober 2018
Stand van zaken overleg Zilveren Kruis en 7 LHV Kringen
Beste collega,
 
De 7 Kringvoorzitters overleggen voor u met Zilveren Kruis over het huisartsencontract. Vanaf dit jaar is InEen daarbij regelmatig aangesloten mede vanwege het O&I beleid van Zilveren Kruis. Nu u het contract kunt inzien willen wij u ook informeren over het overlegproces, de resultaten en het verdere verloop, zodat u voor u zelf een afgewogen keuze kunt maken.
 
Zorgen om kwaliteit
Na het afsluiten van het hoofdlijnenakkoord (HLA): bestuurlijk akkoord huisartsenzorg 2019 t/m 2022 hebben wij begin september onderstaand voorstel gepresenteerd aan Zilveren Kruis. In het HLA zijn voldoende financiële middelen beschikbaar voor dit voorstel in 2019. Onze insteek is om eerst de basiszorg op orde te brengen met voldoende personele ondersteuning om de huidige toegenomen zorgvraag op te kunnen vangen. Daarmee kunnen we de kwaliteit van de huisartsenzorg blijven garanderen. Pas daarna kunnen we afspraken maken met Zilveren Kruis over zaken als de juiste zorg op de juiste plek, ANW en O&I.
 
Het voorstel was: de basiszorg op orde te brengen met volledige indexatie van alle prestaties van vrije tarieven (o.a. M&I, POH-S), reparatie van onvoldoende indexering in de afgelopen jaren en kostendekkende financiering voor POH-S. Pas in het contract voor 2019 is Zilveren Kruis voornemens om POH-S en praktijkmanagement te indexeren en geeft hierbij aan onze wensen niet 1 op 1 over te kunnen nemen.
 
Nakomen van gemaakte afspraken
Zilveren Kruis geeft aan dat het HLA beperkte invloed heeft op hun beleid voor 2019, omdat hun beleid al in het voorjaar van 2018 is vastgesteld. Dit betekent dat Zilveren Kruis afwijkt van het, door de eigen branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland (ZN), afgesloten HLA in juli. Wij vinden dit teleurstellend. Zo is er ons inziens geen sprake van een “gezamenlijke richtinggevende inhoudelijke agenda”. Dat is wel het uitgangpunt van het HLA waarvoor ZN, mede namens Zilveren Kruis, heeft getekend. Ook leeft Zilveren Kruis, als enige zorgverzekeraar, de landelijk gemaakte afspraken over O&I uit de rapporten Velzel niet na.
 
Stand van zaken per 10 oktober en vervolg
Komende week willen InEen en LHV samen nog een keer praten met ZN en Zilveren Kruis naar aanleiding van het Bestuurlijk Overleg eerste lijn van 3 oktober jl. Onderwerp is dan het nakomen van het HLA op de punten van indexering, kostendekkende tarieven voor personeel en O&I. Medio oktober wordt gesproken over de hopelijk dan gerealiseerde voortgang en de mogelijke (al dan niet juridische) vervolgstappen.
 
Zoals u kunt lezen is het een complex traject waarin de LHV zich 100% inzet om 2019 niet een verloren jaar te laten zijn, maar juist een hoopvolle start voor de komende jaren. 2019 zien wij als start om de gemaakte afspraken van het HLA verder in te vullen. Alleen als de basiszorg op orde is kunnen we plannen maken voor de toekomst. We hebben meer tijd voor de patiënt nodig om ruimte te krijgen om vervolgstappen te zetten, de financiële ruimte en de mogelijkheden zijn er. Wij wachten de ontwikkelingen met gepaste spanning af en informeren u voor eind oktober over de uitkomsten.

Met vriendelijke groet,
mede namens de 7 Kringvoorzitters en het LHV Bestuur,

Mark Pul, voorzitter Kring Zwolle/Flevo/Vechtdal
LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
038 - 46 01 251  |  huisartsenkringzfv@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl