Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden
  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsflits Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
14 juli 2021

Bestuurlijke overleggen met Zilveren Kruis leiden tot wijzigingen inkoopbeleid 2022-2023

Na 16 juni heeft er op 8 juli opnieuw een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen LHV, InEen en Zilveren Kruis. Aanleiding hiervoor was de brief die LHV en InEen verstuurd hebben naar aanleiding van het inkoopbeleid 2022-2023 ondersteund door veel brieven van individuele praktijken. Tijdens deze bestuurlijke overleggen heeft Zilveren Kruis aangegeven dat zij voornemens zijn hun plannen te gaan bijsturen. De komende maanden zullen er diverse afstemmomenten zijn over de uitwerking daarvan.

Wat heeft Zilveren Kruis toegezegd om als ‘package deal’ te willen wijzigen?
  • Zilveren Kruis hecht aan een tweejarig contract en heeft toegezegd ook in 2023 te indexeren conform de afspraken van het huidige hoofdlijnenakkoord (looptijd 2019 t/m 2022).
  • De POH-S financiering wordt aangepast. Zilveren Kruis gaat nu samen met LHV en InEen zoeken naar een mix van een vaste vergoeding naast het kunnen declareren van prestaties. Dat is wat de LHV steeds heeft bepleit, een methodiek die lijkt op de financiering van de POH-GGZ. Hoe dit gaat gebeuren wordt nu gezamenlijk verder uitgewerkt.
  • Rond de voorgestelde overheveling van de module kwetsbare ouderen van het individuele huisartsencontract naar de regio-organisatie liggen de standpunten nog uiteen. Op 8 juli is daar uitgebreid over gesproken. Het gezamenlijke doel om te investeren in de ouderenzorg zowel op praktijkniveau als bij ondersteunende organisaties wordt door alle partijen gedeeld. Over en weer is goed naar elkaar geluisterd en is gehoord wat er gezegd is. Zilveren Kruis gaat zich intern beraden en komt daarna bij ons terug.
  • Zilveren Kruis wil een ‘package deal’ op de verschillende onderdelen, de onderwerpen worden in samenhang met elkaar bekeken.
Vervolg
Er is nog veel uit te werken. Dat zal in de komende maanden door LHV InEen en Zilveren Kruis worden gedaan. We zijn blij met de goede sfeer en de constructieve gesprekken die we met Zilveren Kruis hebben gevoerd. We houden jullie zoals altijd daarvan op de hoogte via onze nieuwsbrieven en nieuwsflitsen. We wensen jullie een fijne zomer!

Met vriendelijke groet,
mede namens de 7 kringvoorzitters,

Mark Pul, voorzitter LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal

 
 
 
LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
085 - 048 01 01  |  huisartsenkringzfv@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl