Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsbrief Huisartsenkring Zuidoost Brabant
 
22 augustus 2017
Even voorstellen: nieuw kringbestuurslid Anoek Nietsch
Tijdens de leden bijeenkomst begin juli jl. is Anoek Nietsch gekozen tot nieuw kring bestuurslid. Anoek is sinds 2 jaar werkzaam als waarnemend huisarts in de regio Eindhoven. Wellicht kent u haar als een van de enthousiastelingen die sinds het najaar invulling probeert te geven aan een Wagro Zuidoost Brabant. Anoek heeft inmiddels deelgenomen aan een uitgebreide LHV introductie op het bestuurswerk.
Jaarverslag en jaarrekening 2016
Het jaarverslag 2016 is opgemaakt en gepubliceerd. In dit jaarverslag in vogelvlucht een overzicht van de activiteiten waaraan in 2016 in meer of mindere mate aandacht is geschonken vanuit uw beroepsorganisatie LHV en kring. De financiële verantwoording kunt u lezen in de jaarrekening 2016.
Enquête arbeidsmarktproblematiek
De resultaten van de enquête die namens de gezamenlijke huisartsenorganisaties door de Kring is uitgezet onder de huisartsen in de regio Zuidoost Brabant zijn verwerkt en een eerste rapportage is opgemaakt. De resultaten worden besproken in het Bestuurlijk Netwerk Huisartsenorganisaties op basis waarvan vervolgstappen gezet kunnen gaan worden.

HAweb
Enige tijd terug is de geheel vernieuwde versie van HAweb gelanceerd. HAweb is hét online, besloten netwerk voor huisartsen. De nieuwe versie is gebruiksvriendelijker, overzichtelijker en biedt meer mogelijkheden voor online samenwerking. Om dit daadwerkelijk in de praktijk te kunnen brengen zijn we als kring bezig om de diverse bestaande groepen onder te brengen onder één noemer: LHV-Huisartsenkring Zuidoost Brabant. Via deze groep is gemakkelijk door te klikken naar o.a. LedenRaad, Kringbestuur, Kwaliteitsraad, ….

Wat brengt 2018? Kom naar de gratis LHV-bijeenkomst bij u in de buurt
Wat staat u als huisarts in 2018 te wachten? Welke wijzigingen zijn er in de financiering en wat verandert er aan de inhoud van de huisartsenzorg? De LHV praat u bij tijdens één van de 15 regionale bijeenkomsten. Geaccrediteerd en gratis voor u als LHV-lid. Meld u snel aan voor één van de bijeenkomsten bij u in de buurt; in Eindhoven op 24 oktober.
Voor meer informatie en aanmelden klik hier.
Fact sheet tolkdienst
Het al dan niet -kosteloos- gebruik kunnen maken door huisartsen van een tolkdienst is vanaf 1 mei jl. gewijzigd. VWS vergoedt onder strikte voorwaarden bv. het gebruik van een tolkdienst voor recente statushouders. Het Achterstandsfonds Zuidoost Brabant vergoedt ad hoc telefoondiensten. Om u het wat makkelijker te maken zicht te krijgen op wanneer en hoe u een gratis tolkdienst kunt inschakelen, hebben we een handzaam overzicht gemaakt. 

Wachtkamerfilmpje laaggeletterdheid - gratis te downloaden
Wist u dat 2,5 miljoen mensen in Nederland een probleem heeft met lezen, schrijven en /of rekenen? In de leeftijdsgroep tussen de 16 en 65 jaar gaat het om 1,3 miljoen Nederlanders die laaggeletterd zijn. Een grote kans dus dat u laaggeletterden patiënten in uw praktijk heeft. Veel mensen die het betreft hebben een drempel het te melden aan de huisarts. Om deze drempel te verlagen en het bespreekbaar te maken en te laten zien dat de huisarts hier begrip voor heeft en de patiënt er graag bij helpt, is een filmpje voor op uw wachtkamerscherm ontwikkeld. Er zijn geen kosten verbonden aan het downloaden of tonen van het filmpje.
Tarieven voor achterstand in 2018
De NZa heeft de tarieven voor de huisartsenzorg in 2018 gepubliceerd. Deze zijn gebaseerd op het zorgzwaarte onderzoek. De NZa voert een extra tariefgroep voor 85 plussers in. De NZa heeft onvoldoende houvast om op basis van het zorgzwaarte onderzoek de definitie voor ‘achterstand’ te herzien. Wel ziet de NZa dat wijzigingen in de tarieven voor leeftijd leiden tot negatieve effecten in achterstandswijken. Daarom worden achterstandswijken voor deze effecten gecompenseerd. Het opslagtarief was € 6,68 per patiënten met een achterstandspostcode. Daar komt in 2018 € 12,12 per patiënt bovenop. De nieuwe tarieven voor 2018 zouden een positief effect moeten hebben op de inkomsten van erkende achterstandspraktijken. Helaas zijn er ook veel huisartsenpraktijken die te maken hebben met achterstandsproblematiek, maar vanwege de beperking van het aantal achterstandspatiënten in de achterstandsfinancieringsregeling geen opslag ontvangen. Afhankelijk van de samenstelling van de praktijk kan het gevolg van de nieuwe systematiek zijn dat deze praktijk er wel op achteruit gaat. Koepelorganisatie InEen adviseert deze praktijken in gesprek te gaan met de preferente zorgverzekeraar voor een oplossing op maat. Huisartsenpraktijken die hier niet uitkomen met de zorgverzekeraar worden geadviseerd dit te melden bij de NZa en/of de koepel.
De gezamenlijke fondsen hebben bij de NZa aangedrongen op snelle stappen voor vervolgonderzoek naar ‘achterstand’, omdat het op de korte termijn noodzakelijk is om goede en betaalbare zorg te kunnen blijven leveren. Belangrijk wordt dan ook het vervolg op de bijeenkomst van 2 februari jl. 'Zorg om Zorg in Nederland. Gezondheidsverschillen nemen toe. Hoe ziet de toekomst van de huisartsenzorg in probleemwijken eruit?’ Het vervolg vindt plaats op donderdag 12 oktober. Hier zullen vertegenwoordigers van VNG, VWS, NZa, LHV, InEen en zorgverzekeraars weer worden uitgenodigd om verder te praten over hoe de toekomst van de huisartsenzorg in probleemwijken er uit moet zien en wat deze partijen sinds de bijeenkomst van 2 februari hebben gedaan. Hét moment voor huisartsen in achterstandswijken om hier weer bij te zijn en uw inbreng te geven! Opgeven kan via info@achterstandsfondsen.nl. De locatie en tijdstip wordt t.z.t. bekend gemaakt.
Meer informatie over de tarieven vindt u hier.
De landelijke actie ‘Zorg om zorg’ kunt u volgen via de website.
Facebookpagina Opgroeien in Nederland
Sinds een paar maanden is de Facebookpagina Opgroeien in Nederland online. Op deze Facebookpagina vindt u betrouwbare informatie over opgroeien en opvoeden in Nederland. De informatie is in Arabisch en in Nederlands en is bedoeld voor Arabisch sprekende ouders die recent hier zijn komen wonen. Ouders kunnen vragen stellen en krijgen antwoord in Arabisch en in Nederlands.
Op dit online platform maken Syrische professionals met een pedagogische achtergrond (ondersteund door professionals van GGD regio Utrecht en Pharos) Arabisch sprekende ouders in Nederland wegwijs in het domein Opgroeien en Opvoeden.
Heeft u contact met Arabisch sprekende ouders? U kunt postertjes en visitekaartjesaanvragen via deze link www.pharos.nl/opgroeieninnederland
Alle posts van Opgroeien in Nederland (en van Syriërs Gezond) vindt u terug op de website www.GezondinNederland.info 
LHV-Huisartsenkring Zuidoost-Brabant
040 - 23 10 638  |  huisartsenkringzob@lhv.nl  |  zuidoostbrabant.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: K0007, u ontvangt deze email op m.vandoremalen@lhv.nl