Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsflits Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
5 december 2019
Nieuws over afspraken huisartsencontract 2020-2021 Zilveren Kruis
Beste collega,

Allereerst willen we jullie bedanken voor jullie vragen en signalen over aanvullende voorwaarden van Zilveren Kruis bij de afspraak over extra uren voor ondersteunend personeel. Het ging daarbij vooral om: Welk personeel mag worden ingezet? Hoe moet dat vastgelegd/verantwoord worden? En mag dat personeelslid werkzaamheden, uitgevoerd binnen deze extra uren, declareren?

Op 2 december jl. hebben we over jullie vragen en signalen overlegd met Zilveren Kruis. Helaas stelt Zilveren Kruis nu aanvullende voorwaarden voor bij de eerder gemaakte afspraak. We zijn er nog niet met elkaar uitgekomen. De komende weken vinden nieuwe gesprekken plaats om voor het eind van het jaar tot een gezamenlijke oplossing te komen.

We zijn ook nog in gesprek over de opleidingseisen die Zilveren Kruis stelt aan praktijkmanagers.

Zilveren Kruis heeft aangegeven dat zij verwacht volgende week een brief te sturen naar alle huisartsen waarmee de indexatie van de eerste helft van 2019 kan worden gedeclareerd.
Ook de vele vragen van huisartsen over hun score in formularium gericht voorschrijven (FGV) zijn besproken met Zilveren Kruis.

Hieronder geven we per onderwerp een zo helder mogelijke toelichting op de laatste stand van zaken.

Extra uren ondersteunend personeel – voorwaarden en declaratie
De afspraak die we hierover gemaakt hebben is door Zilveren Kruis bevestigd op 2 december jl. namelijk:
  • Zilveren Kruis vergoedt 3,25 uur extra per week per normpraktijk voor ondersteunend personeel voor de huisartsenpraktijk. De technische invulling loopt via verhoging van het bedrag van de module POH-S. Het is mogelijk om zowel de POH-S in te zetten als ook andere minimaal HBO-geschoolde medewerkers zoals physician assistents en verpleegkundig specialisten. Het betreft dus inzet van minimaal HBO-geschoolde medewerker(s) op basis van behoefte en beschikbaarheid ter beoordeling aan de huisarts. Indien de huisarts hiervoor een waarnemend huisarts (=minimaal HBO-geschoold) wil inzetten is dat dus ook mogelijk.
  • Er zijn geen aanvullende afspraken gemaakt over:
    • Verantwoording van deze uren.
    • Declareren van werkzaamheden die tijdens deze uren worden uitgevoerd.
Ondanks dat Zilveren Kruis bevestigd heeft dat bovenstaande afspraken gemaakt zijn, wil Zilveren Kruis nu ook inzicht hebben in waar deze uren aan worden besteed én dat die inzet, net zoals bij de POH-S, niet declarabele uren zijn.

Wij hebben daarop aangegeven zo min mogelijk administratieve voorwaarden te willen en de inzet over te laten aan de beoordeling van de huisarts. Ook moet het inzetten van extra ondersteunend personeel uiteraard passen bij een gezonde bedrijfsvoering. Als dat niet het geval is (via niet declarabele uren), zullen huisartsen geen of zeer beperkt gebruik maken van deze extra uren. Daarmee wordt het beoogde doel om meer Tijd voor de Patiënt te creëren niet gerealiseerd.
 
De afgelopen drie jaar is door de Kringvoorzitters aandacht gevraagd voor uitbreiding van het praktijkteam. Die uitbreiding is bedoeld om de toenemende zorgvraag te kunnen opvangen en daarmee dus ook meer Tijd voor de Patiënt te creëren. Het praktijkteam bestaat uit huisartsen, doktersassistenten, POH-S, POH-GGZ, management etc. De door Zilveren Kruis toegezegde uitbreiding van het aantal uren ondersteunend personeel is door het veld enthousiast ontvangen. Vooral de mogelijkheid tot uitbreiding van huisartsformatie is een uitkomst voor de overbelaste huisartsen en dit blijft dan ook onze inzet bij de komende gesprekken met als doel te komen tot een gezamenlijke oplossing.
 
Extra uren ondersteunend personeel – uitvoering te complex
Er zijn huisartsen die na het ondertekenen van hun contract gemerkt hebben, dat zij onbedoeld de extra uren niet hebben aangevraagd. Voor deze huisartsen geldt dat zij aan Zilveren Kruis kunnen vragen om dit vragenblok alsnog open te zetten in het contracteerportaal tot eind 2019. Ondanks de toelichting bij het invullen van de POH-S rekentool, zie nieuwsflits 12 november 2019, lijkt deze werkwijze in de praktijk te complex. Zilveren Kruis heeft toegezegd om de rekentool komende week aan te passen om de werkwijze te vereenvoudigen.

Opleidingseisen Praktijkmanagement
We hebben Zilveren Kruis gevraagd om recht te doen aan de huidige praktijk (o.a. vanwege arbeidsmarkt problematiek) en ook praktijkmanagers met een Mbo-opleiding die op Hbo- (werk- en denk) niveau functioneren te contracteren. Daarbij moet het veld de gelegenheid krijgen om toe te werken naar een situatie waarin uitsluitend praktijkmanagers met een Hbo-diploma werkzaam zijn. Zilveren kruis heeft aangegeven om de voorwaarden (relevante afgeronde Hbo-opleiding en/of een opleiding tot praktijkmanager afgerond die is geaccrediteerd op Hbo-niveau) te heroverwegen. Binnen een week ontvangen we daarover terugkoppeling van Zilveren Kruis.

Uitbetaling indexatie eerste helft 2019

Volgende week verwacht Zilveren Kruis alle huisartsen een brief te sturen met informatie over het bedrag en de manier waarop dit bedrag voor indexatie van de eerste helft van 2019 kan worden gedeclareerd. Hiermee komt Zilveren Kruis tegemoet aan ons verzoek om de indexatie voor 2019 in het boekjaar 2019 te kunnen declareren.

Formularium gericht voorschrijven

Je hebt je werkwijze niet aangepast en scoort toch aanmerkelijk lager: De meest gehoorde klacht is hoe het nu kan dat de score lager uitpakt. Een belangrijk deel van de verklaring zit in de systematiek. In FGV wordt bij het eerste voorschrift gekeken of dat voorkomt in het formularium dat je als toets-formularium hebt opgegeven. Bij de oude prestatie werden andere zaken gemeten als bv. schrijf ik een statine voor en zo ja, de juiste statine en in de juiste dosering. Daar waar nu de gegevens uit je HIS worden gebruikt voor de prestatie werd in het oude systeem gemeten op uitgifte data door de apotheker. Dit gaf niet zelden een vervuiling van de cijfers.  Al met al wordt andere data gemeten en op een andere manier. Dit kan bij gelijkblijvend voorschrijfgedrag een andere beloning geven.

Kan ik mijn eigen cijfers inzien en controleren? Ja, je kunt een overzicht Eerste voorschriften niet conform formularium uitdraaien met Digitalis. Heb je Medicom, dan kun je via het bekende portaal aan Pharmapartners een verzoek richten om je deze cijfers te verstrekken. Als je dit overzicht gebruikt, dan krijg je een indruk hoe jouw werkwijze zich verhoudt ten opzichte van het formularium. Wij raden je aan dit goed te bestuderen voordat je hierover in contact treedt met Zilveren Kruis. Als je er zelf niet uitkomt dan kan je contact opnemen met Iddo de Ruiter.

Zijn er mogelijkheden om bij onredelijke scores toch compensatie te krijgen? Jawel, maar dat moet dan wel worden aangetoond. En dan niet alleen dat je minder krijgt dan je verwacht, maar op basis van aantoonbare feiten. Er is dan geen compensatie, maar de berekening wordt aangepast. Een van het gemiddelde afwijkende praktijk kan soms een negatieve invloed hebben op je prestatie FGV. Zo kon een huisarts die veel aan reizigersvaccinatie deed en een andere huisarts met veel HIV patiënten aantonen dat dit leidde tot een te lage beloning. Zilveren Kruis heeft vervolgens de berekening aangepast. Als je op basis van het overzicht ‘eerste voorschriften niet conform formularium’ kunt aantonen dat dit een belangrijke rol in je score speelt, dan kun je dit bij Zilveren Kruis kenbaar maken.

Is er sprake van een bezuiniging? Zilveren Kruis heeft meerdere keren tegen ons gezegd dat er geen sprake is van een bezuiniging en wij hebben daar ook geen aanwijzingen voor. Zilveren Kruis heeft beloofd aan het eind van dit jaar cijfermateriaal bij ons aan te leveren waarop te zien is hoe 2017 (doelmatig voorschrijven) en 2018 (eerste jaar FGV) zich tot elkaar verhouden. Dit cijfermateriaal zullen wij met jullie delen.

De komende weken blijven we intensief in gesprek met Zilveren Kruis over deze zaken. Zodra er nieuws is, zullen wij jullie daarover informeren. Jullie vragen en signalen blijven we uiteraard graag ontvangen.

Met vriendelijke groet,
mede namens de 7 Kringvoorzitters,

Mark Pul, voorzitter LHV kring Zwolle/Flevo/Vechtdal
LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
038 - 46 01 251  |  huisartsenkringzfv@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl