Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsbrief Huisartsenkring Zuidoost Brabant
 
8 februari 2018
Regioprestatie 2018-2019
De afspraken ten aanzien van de Regioprestatie Zuidoost Brabant 2018-2019 zijn rond.
VGZ en CZ zijn akkoord met de 2 deelprestaties die de samenwerkende huisartsenorganisaties (DOH, SGE, PoZoB, ELAN en LHV-Huisartsenkring Zuidoost Brabant) hebben uitgewerkt:
 • Borging Wijkgerichte Samenwerking
 • Palliatieve Zorg

Beide deelprestaties gaan met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2018 gelden voor 2018 en 2019.
Voor de uitvoering van de regioprestatie wordt door beide zorgverzekeraars in totaal € 2 per ingeschreven verzekerde per jaar beschikbaar gesteld. Uit dit bedrag moeten zowel de inspanningen binnen de huisartsenpraktijk als de projectleiding en ondersteuning vanuit de zorggroepen betaald worden.
PoZoB, DOH en SGE hebben ervoor gekozen om de gelden voor de projectleiding en ondersteuning (in totaal voor beide deelprestaties € 0,24 per ingeschreven verzekerde per jaar) rechtstreeks bij de zorgverzekeraars te declareren. ELAN brengt achteraf de daadwerkelijk gemaakte kosten voor de projectleiding en ondersteuning bij de huisartsen in rekening.

Aanmeldingsprocedure

 • De huisartsen in de regio Zuidoost Brabant kunnen kiezen uit de twee genoemde deelprestaties. Het is aan de huisartsen een keuze te maken of ze beide deelprestaties uit gaan voeren, of een keuze maken voor een van beide. De keuze wordt per praktijk gemaakt.
 • De aanmelding verloopt via uw zorggroep. Zij zullen u over de nadere details hiervan informeren.
 • De zorggroepen dienen uiterlijk 15 maart a.s. de door huisartsenpraktijken gemaakte keuzes aan de zorgverzekeraars door te geven.
 • Huisartsenpraktijken die geen lid zijn van een zorggroep kunnen zich voor aanmelding voor de regioprestatie bij LHV-Huisartsenkring Zuidoost Brabant melden, door een mail te sturen naar huisartsenkringzob@lhv.nl.
 • VGZ en CZ zetten vervolgens half maart het addendum in de digitale contracteeromgeving voor de huisartsenpraktijken die deelnemen aan de regioprestatie klaar. Nadat u dit addendum digitaal ondertekend heeft, kunt u vervolgens het bijbehorende tarief gaan declareren, met terugwerkende kracht per 1-1-2018. 
Een uitgebreide omschrijving van de inhoud van beide deelprestaties kunt u vinden op onze website.

Hieronder volgt een korte samenvatting per deelprestatie per jaar.
Borging Wijkgerichte samenwerking 2018                        
Aan het eind van jaar 1, wordt verwacht dat de huisarts:
 • De bestaande samenwerkingsafspraken heeft voortgezet
 • Met de betrokken partijen een lokaal verbeterpunt heeft geselecteerd
 • Een plan van aanpak voor dit lokale verbeterpunt heeft opgesteld; dit plan is gedeeld met de zorggroep
 • Er is gestart met het werken volgens dit plan van aanpak
Borging Wijkgerichte samenwerking 2019        
Aan het eind van jaar 2, wordt verwacht dat de huisarts:
 • Ten minste 3 netwerkbijeenkomsten heeft georganiseerd in 2018 en 2019
 • De aanpak rondom het verbeterpunt heeft geëvalueerd met wijkteam, thuiszorg en huisartsenpraktijk. Indien nodig wordt het plan van aanpak bijgesteld.
 • De enquête rondom de evaluatie van de lokale samenwerking heeft ingevuld
Palliatieve zorg 2018    
Aan het eind van jaar 1, wordt verwacht dat de huisarts:
 • in zijn Hagro bij de start een aanspreekpunt voor deze prestatie heeft benoemd;
 • zijn partners in de palliatieve zorg in de wijk heeft verkend en kent (inclusief de Hagro coördinatoren van andere Hagro’s in dezelfde wijk);
 • actief aan de 2 bijeenkomsten (PTO) heeft deelgenomen (aan te tonen via uitdraai uit GAIA ). Huisarts heeft patiënten ingebracht ter bespreking
 • samenwerkingsafspraken heeft gemaakt, en een vast aanspreekpunt bij de betreffende organisatie heeft
 • werkt conform een methodiek (checklist) die bij elke palliatieve patiënt gevolgd kan worden. Alle praktijkmedewerkers dienen op de hoogte te zijn van het bestaan en inhoud van deze checklist
Palliatieve zorg 2019    
Aan het eind van jaar 2, wordt verwacht dat de huisarts:
 • aan minimaal 2 (van de 3) bijeenkomsten heeft deelgenomen (aan te tonen via uitdraai uit GAIA)
 • samen met de collega’s in de Hagro/wijk samenwerking heeft gezocht met het ziekenhuis (en evt. ambulancezorg) en concrete afspraken heeft gemaakt over het ontslaan van palliatieve patiënten (warme overdracht)
 • een methodiek heeft geïmplementeerd in zijn praktijkvoering waarmee hij zijn potentieel palliatieve patiënten in beeld heeft
 • het moment wanneer proactief contact gezocht kan worden met een patiënt duidelijk gemarkeerd is
 • zogenaamde markeringsgesprekken heeft gevoerd met zijn palliatieve patiënten en van daaruit bekend is met diens wensen
 • deel heeft genomen aan de regionale bijeenkomst scholing hetzij in jaar 1 hetzij in jaar 2 
Via uw zorggroep wordt u nader geïnformeerd over de aanmeldingsprocedure.
Mocht u nog algemene vragen hebben dan kunt u uiteraard ook terecht bij het bureau van LHV-Huisartsenkring Zuidoost Brabant, per mail of telefonisch.

Succes met de implementatie!
LHV-Huisartsenkring Zuidoost-Brabant
040 - 23 10 638  |  huisartsenkringzob@lhv.nl  |  zuidoostbrabant.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: K0007, u ontvangt deze email op m.vandoremalen@lhv.nl