Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsflits Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
30 oktober 2020
Overzicht afspraken en acties Zilveren Kruis huisartsencontract 2020-2021!
Beste collega,

Via dit nieuwsbericht informeren we jullie over de gemaakte afspraken voor het individuele huisartsencontract 2020-2021 met Zilveren Kruis. Daarbij geven we antwoord op veelgestelde vragen en geven we aan waar mogelijk acties liggen voor praktijkhouders. Dit geldt zowel voor de nieuwe afspraken (2021) als voor de eerder gemaakte afspraken (2020). Alle informatie is zorgvuldig afgestemd met Zilveren Kruis en InEen om onduidelijkheid te voorkomen.

1. Welke afspraken zijn met Zilveren Kruis gemaakt voor het huisartsencontract 2020-2021?
De door LHV, samen met InEen, gemaakte afspraken met Zilveren Kruis voor 2020 zijn naar jullie gecommuniceerd op:
- 17 september 2019 
- 20 december 2019 
De afspraken voor 2021 vinden jullie hier en bij vraag 6 en 7.

2. Lopen de gemaakte afspraken met Zilveren Kruis voor 2020 automatisch door in 2021?
Er is sprake van een tweejarig individueel huisartsencontract met Zilveren Kruis voor 2020 en 2021. Dit betekent dat de afspraken in 2020 ook gelden in 2021. Deze zijn inmiddels ook opgenomen in de bijlage Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2020-2021 (zie vraag 7).
Mocht je de extra 3,25 uur per week per normpraktijk voor de inzet van ondersteunend personeel willen aanpassen voor 2021, dan moet dit nog steeds handmatig worden ingevoerd in het zorgverlenersportaal. Het is nog niet gelukt om deze complexe werkwijze te veranderen:
  • Onderaan in de POH-S rekentool op de website van Zilveren Kruis (onder Documenten) zie je in de samenvatting wat je in totaal kunt ontvangen op grond van je antwoorden.
  • Wat je daadwerkelijk krijgt, is afhankelijk van wat je invult in het zorgverlenersportaal bij werkelijk aantal uren POH-S per week in 2021. Vermeld dan niet alleen de uren van je POH-S medewerker, maar daarbij opgeteld ook de uren van de minimaal HBO-geschoolde medewerker(s) die wordt ingezet als extra ondersteunend personeel via de gelden van POH-S. Dit wordt automatisch opgeteld bij het overige aantal uur POH-S. De vraag of je minder uren inzet dan het berekende maximum zou je daarvoor met NEE moeten beantwoorden. Dit is ook benoemd in de POH-S rekentool, maar blijkt lastig te interpreteren voor veel huisartsen.
  • We raden jullie nog steeds aan om de invulinstructie  goed te lezen.
 
3. Stoppen de gemaakte afspraken voor 2020 en 2021 na afloop van het huidige contract?
De gemaakte afspraken met Zilveren Kruis over de inzet van de groeiruimte vanuit het hoofdlijnenakkoord (HLA) voor 2020 en 2021 zijn gekoppeld aan de looptijd van het inkoopbeleid en dus t/m 2021. De groeiruimte uit het HLA, looptijd vanaf 2019 t/m 2022, is structureel. Dit houdt in dat de vrijgekomen beschikbare gelden gedurende de looptijd van het HLA beschikbaar blijven ten behoeve van de daaraan gekoppelde afspraken (o.a. vanwege personeel). Dus t/m 2022. Dit betekent dat Zilveren Kruis vanaf 2023 haar beleid kan wijzigen en de structureel beschikbare HLA gelden kan koppelen aan andere afspraken. Zilveren Kruis is op de hoogte van de mogelijke consequenties hiervan voor m.n. personeel en heeft aangegeven een consistent inkoopbeleid na te streven.  

4. Welke gegevens voert Zilveren Kruis automatisch in voor het contract voor 2021?
De geïndexeerde tarieven voor 2021 worden automatisch door Zilveren Kruis aangepast in het huisartsencontract en doorgegeven aan de verre zorgverzekeraars. Je hoeft daarvoor dus niet opnieuw alle vragenblokken door te lopen en in te vullen. Net zoals ieder jaar vragen verzekeraars niet direct in het begin van januari te declareren, omdat de systemen met elkaars tarieven nog moeten worden ingericht.


5. Moet ik zelf nog zaken invullen in het inkoopportaal voor 2021?
Wijzigingen binnen je praktijk die een relatie hebben met het contract 2021 moeten zoals gebruikelijk doorgegeven worden aan Zilveren Kruis via zorginkoop.huisartsen@zilverenkruis.nl. Vervolgens zet Zilveren Kruis in de meeste gevallen het zorgverlenersportaal open waar je zelf de wijzigingen moet invoeren. Dit zijn bijvoorbeeld wijzigingen van het aantal patiënten (nodig voor berekeningen) of gewijzigde uren van je POH GGZ of POH-S. Let op bij het wijzigen van uren POH-S! De automatisch toegekende uren van de regeling voor extra uren personeel uit 2020 (geldt ook voor 2021) moet meegenomen worden als je daarvan gebruik maakt. De invulinstructie vind je bij vraag 2.

6. Wat moet ik doen als ik mee wil doen met de nieuwe afspraken voor 2021?
Stap 1: De zorggroep of regio-organisatie in jouw regio heeft als het goed is al initiatieven ontplooid om met de aangesloten huisartsen de gewenste ondersteuning te verkennen bij de vier doelstellingen uit het inkoopbeleid 2021:Toekomstbestendige huisartsenzorg. Als deze stap nog niet gezet is, spreek dan je huisartsen-vertegenwoordigers in het bestuur van de regio-organisatie hierop aan.

Stap 2: Begin november ontvang je een brief van Zilveren Kruis met het verzoek om in het zorgverlenersportaal aan te geven of je mee wilt doen aan een van de vier doelstellingen uit het inkoopbeleid 2021:Toekomstbestendige huisartsenzorg. Dit gaat via een JA/NEE vraag, dus je geeft daarmee aan of je interesse hebt of niet. Het zorgverlenersportaal staat open tot 20 november 2020. Ook als je daarna nog mee wilt doen, dan kan dat alsnog door het kenbaar te maken bij je regio-organisatie. Bij voorkeur geef je zo snel mogelijk via de JA-knop in het zorgverlenersportaal aan dat je mee wilt doen. Het aantal deelnemende huisartsen is namelijk mede bepalend voor de soort ondersteuningsafspraken die je regio-organisatie kan maken.

Stap 3: Nadat alle informatie is opgehaald bij huisartsen maakt de regio-organisatie afspraken met Zilveren Kruis over de gewenste doelstellingen, ondersteuning en resultaatmeting (KPI) daarbij. Dit wordt vastgelegd in een regionale afspraak die goedgekeurd wordt door Zilveren Kruis. Het aanvinken van JA in het zorgverlenersportaal, geeft dus geen zekerheid op deelname aan de prestatie vanwege de koppeling met de nog te maken regio-afspraak. Zodra de regionale afspraak goedgekeurd is, inventariseert de regio-organisatie op basis van de afgesproken thema’s wie waaraan wil meedoen. Daarmee committeert de huisarts zich aan de regionale afspraken en maakt hij/zij aanspraak op de vergoeding. Vervolgens geeft de regio-organisatie aan Zilveren Kruis door welke huisartsen meedoen. Deze huisartsen ontvangen van Zilveren Kruis een e-mail met de informatie dat declareren mogelijk is. Zolang je, als huisarts, op de deelnemerslijst van de regio-organisatie staat, ook als je eerder niets of NEE hebt aangevinkt in het zorgverlenersportaal, ontvang je deze e-mail van Zilveren Kruis. Nadat je voldoet aan alle voorwaarden uit het beleid (zie vraag 7) kan je definitief deelnemen.

Stap 4: Wat als je je bedenkt en toch niet meer wilt meedoen? Je kunt dan tot 31-12-2020 een mail sturen naar zorginkoop.huisartsen@zilverenkruis.nl zodat je contract aangepast wordt. Wij vragen jullie ook om dit tegelijkertijd door te geven aan de regio-organisatie.

Stap 5: Als je in 2021 voor de nieuwe prestatie wilt declareren, gebruik dan de code die je t.z.t. van Zilveren Kruis ontvangt. Dit is een code per kwartaal voor je ingeschreven patiënten, dus zorg ervoor dat dit gelijktijdig met het inschrijftarief wordt gedeclareerd.

7. Waar vind ik aanvullende informatie?
Op de website van Zilveren Kruis vind je het actuele inkoopbeleid, tarieven en contract 2020-2021. De afspraken voor 2021 zijn uitgewerkt in het beleid Toekomstbestendige huisartsenzorg 2021.

Contactgegevens van Zilveren Kruis vind je hier
 
We hopen dat deze informatie overzichtelijk en duidelijk voor jullie is. De komende maanden houden we de regionale invulling van de gemaakte afspraken voor 2021 samen met InEen en Zilveren Kruis goed in de gaten. Jullie signalen daarover blijven we graag ontvangen. Dat geldt uiteraard ook voor de inzet voor het nieuwe huisartsencontract vanaf 2022.
 
Met vriendelijke groet, mede namens de 7 Kringvoorzitters,
 
Mark Pul, voorzitter LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal

LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
038 - 46 01 251  |  huisartsenkringzfv@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0082, u ontvangt deze email op e.dijkstra@lhv.nl
...